Language of document : ECLI:EU:C:2019:488


 


 Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 12 czerwca 2019 r. –
Saga Furs/EUIPO

(sprawa C805/18 P)

Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie do rejestracji oznaczenia słownego SAGA – Skarga do Sądu Unii Europejskiej podpisana przez „doradcę prawnego” (licensed legal counsel) – Oczywista niedopuszczalność – Artykuł 19 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Brak reprezentowania przez adwokata – Odwołanie oczywiście bezzasadne

Postępowanie sądowe – Pismo wszczynające postępowanie – Wymogi formalne – Podpis złożony przez adwokata lub radcę prawnego – Skarga podpisana przez adwokata nieuprawnionego do występowania przed sądem jednego z państw członkowskich lub państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym – Niedopuszczalność

(statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 19 akapit czwarty)

(zob. pkt 5)

Sentencja

1)

Odwołanie zostaje w części odrzucone, a w pozostałym zakresie oddalone.

2)

Saga Furs Oyj pokrywa własne koszty.