Language of document : ECLI:EU:C:2019:488


 


 Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 12 juni 2019 –
Saga Furs mot EUIPO

(mål C805/18 P)

”Överklagande – Artikel 181 i domstolens rättegångsregler – EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering av ordmärket SAGA – Ansökan ingiven till Europeiska unionens tribunal som undertecknats av en ”rättslig rådgivare” (licensed legal counsel) – Uppenbart att talan ska avvisas – Artikel 19 i stadgan för Europeiska unionens domstol – Parten företräds inte av en advokat – Uppenbart att överklagandet är ogrundat”

Domstolsförfarande – Ansökan genom vilken talan väckts – Formkrav – Undertecknad av en advokat – Ansökan som undertecknats av en advokat som inte är behörig att uppträda inför domstol i någon av medlemsstaterna eller i en stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet – Avvisning

(Domstolens stadga, artikel 19 fjärde stycket)

(se punkt 5)

Avgörande

1)

Överklagandet avvisas.

2)

Saga Furs Oyj ska bära sina rättegångskostnader.