Language of document :

Жалба, подадена на 24 май 2019 г. — Европейска комисия/Република Словения

(Дело C-413/19)

Език на производството: словенски

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: M. Kocjan, K. Talabér-Ritz)

Ответник: Република Словения

Искания на жалбоподателя

Комисията иска от Съда:

да установи, че като е ограничила задължението за доказване на енергийните характеристики само по отношение на сградите, които са собственост или се ползват от публичната администрация, Република Словения не е изпълнила задълженията си съгласно член 13, параграф 2 от Директивата за енергийните характеристики на сградите1 ;

да осъди Република Словения да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Съгласно член 13, параграф 2 от Директива 2010/31/ЕС държавите членки трябва да въведат задължение, съгласно което в сградите, за които е издаден сертификат за енергийните характеристики съгласно член 12, параграф 1 и в които полезната разгъната застроена площ от над 500 m2 обичайно се посещава от граждани, сертификатът за енергийни характеристики трябва да бъде изложен на видно място от посетителите. Тъй като Република Словения е въвела такова задължение само по отношение на сградите, които са собственост на публични органи или се ползват от тях, Комисията решава да сезира Съда.

____________

1 Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година относно енергийните характеристики на сградите (ОВ L 153, 2010 г., стр. 13).