Language of document :

24. mail 2019 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Sloveenia Vabariik

(kohtuasi C-413/19)

Kohtumenetluse keel: sloveeni

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: M. Kocjan, K. Talabér-Ritz)

Kostja: Sloveenia Vabariik

Hageja nõuded

Komisjon palub Euroopa Kohtul:

tuvastada, et kuna Sloveenia on kehtestanud energiamärgise paigaldamise kohustuse ainult nende hoonete suhtes, mis kuuluvad avaliku sektori asutustele või mida need kasutavad, on ta rikkunud kohustusi, mis tulenevad hoonete energiatõhususe direktiivi1 artikli 13 lõikest 2;

mõista kohtukulud välja Sloveenia Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Vastavalt direktiivi (EL) 2010/31/EL artikli 13 lõikele 2 on liikmesriigid kohustatud nõudma, et kui inimesed külastavad tihti üle 500 m2 kasuliku põrandapinnaga hoonet, millele on artikli 12 lõike 1 kohaselt väljastatud energiamärgis, paigutatakse energiamärgis silmatorkavasse ja avalikkusele selgelt nähtavale kohale. Kuna Sloveenia Vabariik on selle nõude kehtestanud ainult hoonete suhtes, mis kuuluvad avaliku sektori asutustele või mida need kasutavad, on komisjon otsustanud esitada hagi Euroopa Kohtule.

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta direktiiv 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta (ELT L 153, lk 13).