Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 24 maja 2019 r. – Komisja Europejska / Republika Słowenii

(Sprawa C-413/19)

Język postępowania: słoweński

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Kocjan, K. Talabér-Ritz)

Strona pozwana: Republika Słowenii

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie, że poprzez ograniczenie obowiązku przedstawienia świadectwa charakterystyki energetycznej wyłącznie do budynków stanowiących własność organów publicznych lub przez nie użytkowanych Republika Słowenii uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 13 ust. 2 dyrektywy 2010/31 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków1 ;

obciążenie Republiki Słowenii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na mocy art. 13 ust. 2 dyrektywy 2010/31/UE państwa członkowskie powinny wprowadzić wymóg, zgodnie z którym w budynkach o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2, które są często odwiedzane przez ludność i dla których zostało wydane świadectwo charakterystyki energetycznej zgodnie z art. 12 ust. 1, wspomniane świadectwo było umieszczone w miejscu wyraźnie widocznym dla ogółu. Ponieważ Republika Słowenii wprowadziła taki wymóg jedynie w odniesieniu do budynków stanowiących własność organów publicznych lub przez nie użytkowanych, Komisja postanowiła skierować do Trybunału niniejszą skargę.

____________

1     Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz.U. 2010, L 153, s. 13).