Language of document :

Žaloba podaná 24. mája 2019 – Európska komisia/Slovinská republika

(vec C-413/19)

Jazyk konania: slovinčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: M. Kocjan, K. Talabér-Ritz)

Žalovaná: Slovinská republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Slovinská republika tým, že obmedzila povinnosť vystaviť osvedčenie o energetickej hospodárnosti len na budovy, ktoré vlastnia alebo užívajú orgány verejnej moci, si nesplnila povinnosť, ktorá jej vyplýva z článku 13 ods. 2 smernice o energetickej hospodárnosti budov1 ;

uložiť Slovinskej republike povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Podľa článku 13 ods. 2 smernice (EÚ) 2010/31 členské štáty vyžadujú, aby sa energetický certifikát vystavil na nápadnom, pre verejnosť jasne viditeľnom mieste v prípade, ak v budove, pre ktorú bol vydaný energetický certifikát v súlade s článkom 12 ods. 1, verejnosť často navštevuje celkovú úžitkovú plochu nad 500 m2. Keďže Slovinská republika stanovila túto povinnosť iba pre budovy, ktoré vlastnia alebo užívajú orgány verejnej moci, Komisia sa rozhodla podať žalobu na Súdny dvor.

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov (Ú. v. EÚ L 153, 2010, s. 13).