Language of document :

Talan väckt den 24 maj 2019 – Europeiska kommissionen mot Republiken Slovenien

(Mål C-413/19)

Rättegångsspråk: slovenska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: M. Kocjan och K. Talabér-Ritz)

Svarande: Republiken Slovenien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

Fastställa att Slovenien har åsidosatt sina skyldigheter enligt artikel 13.2 i direktivet om byggnaders energiprestanda1 genom att begränsa skyldigheten att visa energicertifikatet till att gälla endast byggnader som ägs eller används av offentliga myndigheter.

förplikta Republiken Slovenien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Enligt artikel 13.2 i direktiv 2013/31/EU ska medlemsstaterna genomföra skyldigheten enligt vilken ett energicertifikat ska visas på en framträdande plats som är klart synlig för allmänheten om en total användbar golvyta på över 500 m2 i en byggnad, för vilken ett energicertifikat har utfärdats i enlighet med artikel 12.1, ofta besöks av allmänheten. Eftersom Republiken Slovenien endast genomfört skyldigheten såvitt gäller byggnader som ägs eller används av offentliga myndigheter har kommissionen beslutat att väcka förevarande talan.

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda (EUT L 153, 2010, s. 13).