Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Stockholms tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolen (Švédsko) dne 7. května 2019 – Konsumentombudsmannen v. Mezina AB

(Věc C-363/19)

Jednací jazyk: švédština

Předkládající soud

Stockholms tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolen

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Konsumentombudsmannen

Odpůrkyně: Mezina AB

Předběžné otázky

Je důkazní břemeno v případě, kdy vnitrostátní soud rozhoduje o tom, zda byla uváděna nepřípustná zdravotní tvrzení v situaci, kdy dotčená zdravotní tvrzení představují tvrzení, na něž se vztahuje žádost podaná na základě čl. 13 odst. 2 nařízení č. 1924/20061 , která však dosud nedospěla do stádia rozhodnutí o schválení nebo neschválení, upraveno články 5 a 6 ve spojení s čl. 10 odst. 1 a čl. 28 odst. 5 nařízení č. 1924/2006, nebo se řídí vnitrostátními právními předpisy?

Pokud odpověď na otázku č. 1 zní tak, že důkazní břemeno upravují ustanovení nařízení č. 1924/2006, nese toto důkazní břemeno obchodník, který dané zdravotní tvrzení uvádí, nebo orgán, který vnitrostátní soud žádá, aby obchodníkovi v dalším uvádění tohoto tvrzení zabránil?

Upravují v situaci, jako je situace popsaná v otázce č. 1, požadavky na dokazování v případě, kdy vnitrostátní soud rozhoduje o tom, zda jsou uváděna nepřípustná zdravotní tvrzení, články 5 a 6 ve spojení s čl. 10 odst. 1 a čl. 28 odst. 5 nařízení č. 1924/2006, nebo se požadavky na dokazování řídí vnitrostátními právními předpisy?

Pokud odpověď na otázku č. 3 zní tak, že požadavky na dokazování upravují ustanovení nařízení č. 1924/2006, jaké požadavky na dokazování jsou stanoveny?

Má na odpovědi na otázky č. 1–4 vliv skutečnost, že v řízení u vnitrostátního soudu lze společně použít nařízení č. 1924/2006 (včetně čl. 3 písm. a) tohoto nařízení) a směrnici 2005/292 ?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (Úř. věst. 2006, L 404, s. 9).

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách) (Úř. věst., 2005, L 149, s. 22).