Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Stockholms tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolen (Sverige) den 7. maj 2019 – Konsumentombudsmannen mod Mezina AB

(Sag C-363/19)

Processprog: svensk

Den forelæggende ret

Stockholms tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolen

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Konsumentombudsmannen

Sagsøgt: Mezina AB

Præjudicielle spørgsmål

Regulerer artikel 5 og 6, sammenholdt med artikel 10, stk.1, og artikel 28, stk. 5, i forordning nr. 1924/2006 1 , bevisbyrden, når en national domstol skal efterprøve, om der er blevet anvendt ulovlige sundhedsanprisninger i en situation, hvor de pågældende sundhedsanprisninger svarer til en anprisning, som er omfattet af en ansøgning i henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning nr. 1924/2006, men hvor ansøgningen endnu ikke har ført til en afgørelse om godkendelse eller ikke-godkendelse, eller skal bevisbyrden afgøres efter national ret?

Såfremt det første spørgsmål besvares med, at bestemmelserne i forordning nr. 1924/2006 regulerer bevisbyrden, påhviler bevisbyrden da den virksomhed, som anvender en bestemt sundhedsanprisning, eller den myndighed, som til den nationale domstol indgiver begæring om, at denne forbyder virksomheden fortsat at anvende anprisningen?

Regulerer artikel 5 og 6, sammenholdt med artikel 10, stk. 1, og 28, stk. 5, i forordning nr. 1924/2006, i en situation som den i det første spørgsmål beskrevne, beviskravene, når en national domstol skal efterprøve, om der er anvendt ulovlige sundhedsanprisninger, eller skal beviskravene fastlægges efter national ret?

Såfremt det tredje spørgsmål besvares med, at bestemmelserne i forordning nr. 1924/2006 regulerer beviskravene, hvilke beviskrav stilles da?

Påvirkes besvarelsen af det første til det fjerde spørgsmål af, at forordning nr. 1924/2006 [herunder denne forordnings artikel 3, litra a),] og direktiv 2005/29 2 finder samtidig anvendelse i sagen for den nationale ret?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20.12.2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer (EUT 2006, L 404, s. 9).

2     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11.5.2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 (EUT 2005, L 149, s. 22).