Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Patent- och marknadsdomstolen (Ruotsi) on esittänyt 7.5.2019 – Konsumentombudsmannen v. Mezina AB

(asia C-363/19)

Oikeudenkäyntikieli: ruotsi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Patent- och marknadsdomstolen

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Konsumentombudsmannen

Vastaaja: Mezina AB

Ennakkoratkaisukysymykset

Säännelläänkö todistustaakkaa asetuksen N:o 1924/20061 5 ja 6 artiklassa, luettuina yhdessä 10 artiklan 1 kohdan ja 28 artiklan 5 kohdan kanssa, kansallisen tuomioistuimen arvioidessa sitä, onko kiellettyjä terveysväitteitä esitetty sellaisessa tilanteessa, jossa kyseessä olevat terveysväitteet vastaavat asetuksen N:o 1924/2006 13 artiklan 2 kohdan mukaiseen hakemukseen sisältyvää väitettä mutta jossa hakemus ei ole vielä johtanut myönteiseen tai kielteiseen päätökseen, vai määräytyykö todistustaakka kansallisen oikeuden mukaan?

Mikäli ensimmäiseen kysymykseen vastataan, että asetuksen N:o 1924/2006 säännöksissä säännellään todistustaakkaa, onko todistustaakka yksittäisen terveysväitteen esittäneellä elinkeinonharjoittajalla vai sillä viranomaisella, joka pyytää, että kansallinen tuomioistuin kieltää elinkeinonharjoittajaa esittämästä väitettä vastaisuudessa?

Säännelläänkö ensimmäisessä kysymyksessä tarkoitetun kaltaisessa tilanteessa näyttövaatimuksia asetuksen N:o 1924/2006 5 ja 6 artiklassa, luettuina yhdessä 10 artiklan 1 kohdan ja 28 artiklan 5 kohdan kanssa, kansallisen tuomioistuimen arvioidessa sitä, onko kiellettyjä terveysväitteitä esitetty, vai määräytyvätkö näyttövaatimukset kansallisen oikeuden mukaan?

Mikäli kolmanteen kysymykseen vastataan, että asetuksen N:o 1924/2006 säännöksissä säännellään näyttövaatimuksia, mitkä ovat siinä tapauksessa asetetut näyttövaatimukset?

Onko sillä, että pääasiassa sovelletaan sekä asetusta N:o 1924/2006 (mukaan lukien asetuksen 3 artiklan a alakohta) että direktiiviä 2005/29,2 vaikutusta ensimmäiseen, toiseen, kolmanteen ja neljänteen kysymykseen annettaviin vastauksiin?

____________

1 Elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä 20.12.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006 (EUVL 2006, L 404, s. 9).

2 Sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta 11.5.2005 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/29/EY (EUVL 2005, L 149, s. 22).