Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. svibnja 2019. uputio Patent- and marknadsdomstolen (Švedska) – Konsumentombudsmannen protiv Mezina AB

(predmet C-363/19)

Jezik postupka: švedski

Sud koji je uputio zahtjev

Patent- and marknadsdomstolen

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Konsumentombudsmannen

Tuženik: Mezina AB

Prethodna pitanja

1.    Kada nacionalni sud utvrđuje jesu li iznesene nedozvoljene zdravstvene tvrdnje u situaciji u kojoj te tvrdnje odgovaraju tvrdnji čije se odobrenje zahtijeva u skladu s člankom 13. stavkom 2. Uredbe br. 1924/20061 , ali u kojoj taj zahtjev nije još ni odobren ni odbijen, je li teret dokazivanja uređen člancima 5. i 6. u vezi s člankom 10. stavkom 1. i člankom 28. stavkom 5. Uredbe br. 1924/2006 ili se teret dokazivanja pak određuje na temelju nacionalnog prava?

2.    Ako na prvo pitanje treba odgovoriti na način da je teret dokazivanja uređen odredbama Uredbe br. 1924/2006, snosi li teret dokazivanja trgovac koji iznosi zdravstvenu tvrdnju ili tijelo koje od nacionalnog suda zahtijeva da trgovcu zabrani daljnje iznošenje te tvrdnje?

3.    U situaciji poput one opisane u prvom pitanju, jesu li dokazni zahtjevi, kada nacionalni sud utvrđuje jesu li iznesene nedozvoljene zdravstvene tvrdnje, uređeni člancima 5. i 6. u vezi s člankom 10. stavkom 1. i člankom 28. stavkom 5. Uredbe br. 1924/2006 ili se dokazni zahtjevi određuju na temelju nacionalnog prava?

4.    Ako na treće pitanje treba odgovoriti na način da su dokazni zahtjevi uređeni odredbama Uredbe br. 1924/2006, koje dokazne zahtjeve te odredbe predviđaju?

5.    Utječe li na odgovore na prva četiri pitanja činjenica da je Uredbu br. 1924/2006 (uključujući njezin članak 3. točku (a)) i Direktivu 2005/29 moguće zajedno primijeniti u postupku pred nacionalnim sudom?

____________

1 Uredba (EZ) br. 1924/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama koje se navode na hrani (SL 2006 L 404, str. 9.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 7., str. 172.).