Language of document :

2019 m. gegužės 7 d. Patent- and marknadsdomstolen (Švedija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Konsumentombudsmannen / Mezina AB

(Byla C-363/19)

Proceso kalba: švedų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Patent- and marknadsdomstolen

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Konsumentombudsmannen

Atsakovė: Mezina AB

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar įrodinėjimo pareiga reglamentuojama pagal Reglamento Nr. 1924/20061 5 ir 6 straipsnius, siejamus su šio reglamento 10 straipsnio 1 dalimi ir 28 straipsnio 5 dalimi, kai nacionalinis teismas sprendžia, ar buvo vartojami neleistini sveikumo teiginiai esant situacijai, kai nagrinėjami sveikumo teiginiai atitinka teiginį, dėl kurio pateikta paraiška pagal Reglamento Nr. 1924/2006 13 straipsnio 2 dalį, tačiau dėl paraiškos dar nėra priimtas sprendimas suteikti leidimą ar jo nesuteikti, ar įrodinėjimo pareiga nustatoma pagal nacionalinę teisę?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta, kad įrodinėjimo pareiga reglamentuojama pagal Reglamento Nr. 1924/2006 nuostatas: ar įrodinėjimo pareiga tenka prekybininkui, kuris vartoja atitinkamą sveikumo teiginį, ar institucijai, nacionalinio teismo prašančiai uždrausti prekybininkui toliau vartoti teiginį?

3.    Ar esant tokiai situacijai, kaip aprašyta pirmajame klausime, su įrodymais susiję reikalavimai reglamentuojami pagal Reglamento Nr. 1924/2006 5 ir 6 straipsnius, siejamus su šio reglamento 10 straipsnio 1 dalimi ir 28 straipsnio 5 dalimi, kai nacionalinis teismas sprendžia, ar vartojami neleistini sveikumo teiginiai, ar su įrodymais susiję reikalavimai nustatomi pagal nacionalinę teisę?

4.    Jei į trečiąjį klausimą būtų atsakyta, kad su įrodymais susiję reikalavimai reglamentuojami pagal Reglamento Nr. 1924/2006 nuostatas; kokie nustatomi su įrodymais susiję reikalavimai?

5.    Ar atsakymui į 1–4 klausimus turi įtakos tai, kad nagrinėjant bylą nacionaliniame teisme Reglamentas Nr. 1924/2006 (įskaitant reglamento 3 straipsnio a punktą) ir Direktyva 2005/292 gali būti taikomi kartu?

____________

1 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (OL L 404, 2006, p. 9).

2 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 (OL L 149, 2005, p. 22).