Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 7. maijā iesniedza Stockholms tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolen (Zviedrija) – Konsumentombudsmannen/Mezina AB

(Lieta C-363/19)

Tiesvedības valoda – zviedru

Iesniedzējtiesa

Stockholms tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolen

Pamatlietas puses

Prasītājs: Konsumentombudsmannen

Atbildētāja: Mezina AB

Prejudiciālie jautājumi

Vai Regulas 1924/2006 1 5. un 6. pantā, to skatot kopā ar 10. panta 1. punktu un 28. panta 5. punktu, ir noregulēts pierādīšanas pienākums, kad valsts tiesa vērtē, vai ir sniegtas nepieļaujamas veselīguma norādes gadījumā, kur attiecīgās veselīguma norādes atbilst norādēm, uz ko attiecas iesniegums atbilstoši Regulas 1924/2006 13. panta 2. punktam, taču tā rezultātā vēl nav ticis pieņemts lēmums par pieņemamību vai nepieņemamību, vai tomēr pierādīšanas pienākums ir noteikts valsts tiesībās?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir tāda, ka Regulas (EK) Nr. 1924/2006 noteikumi reglamentē pierādīšanas pienākumu, vai pierādīšanas pienākums ir uzņēmējam, kurš sniedz īpašas veselīguma norādes, vai arī iestādei, kura vēršas valsts tiesā, prasot, lai norāžu sniegšanas turpināšanās tiktu aizliegta?

Vai tādā kā pirmajā jautājumā aprakstītajā situācijā ar Regulas 1924/2006 5. un 6. pantu, to skatot kopā ar 10. panta 1. punktu un 28. panta 5. punktu, tiek regulēts pierādīšanas pienākums, kad valsts tiesa vērtē, vai ir sniegtas nepieņemamas veselīguma norādes, vai arī pierādīšanas pienākumu regulē valsts tiesības?

Ja atbilde uz trešo jautājumu ir tāda, ka Regulas (EK) Nr. 1924/2006 noteikumi reglamentē pierādīšanas pienākumu, kādas pierādīšanas prasības tiek izvirzītas?

Vai atbildes uz 1.–4. jautājumu ietekmē tas, ka Regulas 1924/2006 (ieskaitot Regulas 3. panta a) punktu) un Direktīvas 2005/29 2 piemērošana vienlaicīgi ir aktuāla lietā, ko izskata valsts tiesa?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) 1924/2006 (2006. gada 20. decembris) par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem (OV 2006, L 404, 9. lpp.)

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/29/EK (2005. gada 11. maijs), kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem un ar ko groza Padomes Direktīvu 84/450/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2006/2004 (“negodīgas komercprakses direktīva”) (OV 2005, L 149, 11.6.2005., 22. lpp.).