Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Patent- and marknadsdomstolen (Švedska) 7. maja 2019 – Konsumentombudsmannen/Mezina AB

(Zadeva C-363/19)

Jezik postopka: švedščina

Predložitveno sodišče

Patent- and marknadsdomstolen

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Konsumentombudsmannen

Nasprotna stranka: Mezina AB

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali člena 5 in 6 v povezavi s členoma 10(1) in 28(5) Uredbe št. 1924/20061 urejata dokazno breme, ko nacionalno sodišče ugotavlja, ali so bile navedene nedovoljene zdravstvene trditve, če gre pri zadevnih zdravstvenih trditvah za trditev, ki je zajeta z vlogo iz člena 13(2) Uredbe št. 1924/2006, vendar pa v zvezi z vlogo še ni bila izdana odločitev o odobritvi ali neodobritvi, ali pa se dokazno breme določa v skladu z nacionalnim pravom?

Če je odgovor na prvo vprašanje, da določbe Uredbe št. 1924/2006 urejajo dokazno breme, ali je dokazno breme na trgovcu, ki navaja zadevno zdravstveno trditev, ali pa je na organu, ki nacionalnemu sodišču predlaga, naj trgovcu prepove nadaljnje navajanje trditve?

Ali v primeru, kakršen je opisani v prvem vprašanju, člena 5 in 6 v povezavi s členoma 10(1) in 28(5) Uredbe št. 1924/2006 urejata dokazne zahteve, ko nacionalno sodišče ugotavlja, ali so bile navedene nedovoljene zdravstvene trditve, ali pa se dokazne zahteve določajo v skladu z nacionalnim pravom?

Če je odgovor na tretje vprašanje, da določbe Uredbe št. 1924/2006 urejajo dokazne zahteve, kakšne so te dokazne zahteve?

Ali na vprašanja od 1 do 4 vpliva dejstvo, da je v postopku pred nacionalnim sodiščem mogoče Uredbo št. 1924/2006 (vključno s členom 3(a) Uredbe) in Direktivo 2005/292 uporabiti skupaj?

____________

1     Uredba (ES) št. 1924/2006 Evropskega Parlementa in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih (UL 2006, L 404, str. 9).

2     Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/29/ES z dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu ter o spremembi Direktive Sveta 84/450/EGS, direktiv Evropskega parlamenta in Sveta 97/7/ES, 98/27/ES in 2002/65/ES ter Uredbe (ES) št 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (Direktiva o nepoštenih poslovnih praksah) (UL 2005, L 149, str. 22).