Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Stockholms tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolen (Sverige) den 7 maj 2019 – Konsumentombudsmannen / Mezina AB

(Mål C-363/19)

Rättegångsspråk: svenska

Hänskjutande domstol

Stockholms tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolen

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Konsumentombudsmannen

Svarande: Mezina AB

Tolkningsfrågor

Reglerar artiklarna 5 och 6 lästa tillsammans med artiklarna 10.1 och 28.5 i förordning 1924/20061 bevisbördan när en nationell domstol prövar om otillåtna hälsopåståenden gjorts i en situation då aktuella hälsopåståenden motsvarar ett påstående som omfattas av ansökan enligt artikel 13.2 i förordning 1924/2006, men där ansökan ännu inte har lett till ett beslut om godkännande eller icke-godkännande, eller bestäms bevisbördan enligt nationell rätt?

Om svaret på fråga 1 är att bestämmelserna i förordning 1924/2006 reglerar bevisbördan, ligger bevisbördan på den näringsidkare som gör ett bestämt hälsopåstående, eller på den myndighet som begär att den nationella domstolen ska förbjuda näringsidkaren att fortsättningsvis göra påståendet?

I en situation som den som anges i fråga 1, reglerar artiklarna 5 och 6 lästa tillsammans med artiklarna 10.1 och 28.5 i förordning 1924/2006 beviskraven när en nationell domstol prövar om otillåtna hälsopåståenden gjorts, eller bestäms beviskraven enligt nationell rätt?

Om svaret på fråga 3 är att bestämmelserna i förordning 1924/2006 reglerar beviskraven, vilka beviskrav ställs?

Påverkas svaret på fråga 1–4 av att tillämpning av förordning 1924/2006 (innefattande artikel 3 a i förordningen) och direktiv 2005/292 aktualiseras samtidigt i målet vid den nationella domstolen?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel (EUT 2006, L 404, s. 9)

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (direktiv om otillbörliga affärsmetoder) (EUT 2005, L 149, s. 22)