Language of document :

Преюдициално запитване от Amtsgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 26 февруари 2019 г. — Flightright GmbH/Eurowings GmbH

(Дело C-180/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Amtsgericht Düsseldorf

Страни в главното производство

Ищец: Flightright GmbH

Ответник: Eurowings GmbH

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 261/20041 да се тълкува в смисъл, че разстоянието, което е релевантно за размера на обезщетението, трябва да се изчисли, изхождайки от цялата отсечка на пътуването?

Трябва ли следователно (ако се приеме, че Регламентът е приложим спрямо съответната част от пътуването) понятието „полет“ да се тълкува в смисъл, че при резервации, при които пътниците достигат крайния си пункт на пристигане само с междинно кацане и евентуално прекачване в друг самолет, се има предвид единствено отсечката, при която закъснението фактически е настъпило, или в подобен случай това понятие трябва да се тълкува в смисъл, че за разстоянието е релевантна цялата отсечка на превоза — от началното място на тръгване до крайния пункт на пристигане?

____________

1 Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ 2004, L 46, стр.1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).