Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Düsseldorf (Tyskland) den 26. februar 2019 – Flightright GmbH mod Eurowings GmbH

(Sag C-180/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Amtsgericht Düsseldorf

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Flightright GmbH

Sagsøgt: Eurowings GmbH

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 261/2004 1 fortolkes således, at den distance, der er afgørende for kompensationen, skal beregnes ud fra den samlede rejses længde?

Skal (idet det forudsættes, at forordningen finder anvendelse på den berørte del af rejsen) begrebet »flyvning« altså fortolkes således, at det i forbindelse med reservationer, hvor flypassagerer kun når deres endelige bestemmelsessted med mellemlanding og i givet fald omstigning til en anden flyvemaskine, kun omfatter den strækning, hvor forsinkelsen faktisk er indtrådt, eller skal begrebet »flyvning« i et sådant tilfælde fortolkes således, at det er den samlede transportstrækning fra det første startsted til det endelige bestemmelsessted, der er afgørende for distancen?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11.2.2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EUT 2004, L 46, s. 1).