Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 26 lutego 2019 r. – Flightright GmbH / Eurowings GmbH

(Sprawa C-180/19)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Amtsgericht Düsseldorf

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Flightright GmbH

Strona pozwana: Eurowings GmbH

Pytania prejudycjalne

Czy art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 261/20041 należy interpretować w ten sposób, że odległość miarodajną dla wypłaty odszkodowania należy obliczać na podstawie całej trasy podróży?

W związku z tym (przy założeniu, że rozporządzenie ma zastosowanie do danej części podróży) pojęcie „lotu” należy interpretować w taki sposób, że w przypadku rezerwacji, w ramach których podróżni osiągają cel podróży wyłącznie z międzylądowaniem oraz, w stosownych przypadkach, ze zmianą samolotu, oznacza ono jedynie odcinek, na którym rzeczywiście doszło do opóźnienia, czy też „lot” należy w takim wypadku interpretować w ten sposób, że dla odległości miarodajna jest cała trasa podróży, od pierwszego miejsca startu do miejsca docelowego?

____________

1 Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz.U. 2004, L 46, s. 1).