Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal 26. februára 2019 (Nemecko) Amtsgericht Düsseldorf – Flightright GmbH/Eurowings GmbH

(vec C-180/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Düsseldorf

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Flightright GmbH

Žalovaná: Eurowings GmbH

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 261/20041 vykladať v tom zmysle, že vzdialenosť, ktorá je relevantná na účely vyplatenia náhrady, sa vypočíta na základe celkovej trasy?

Má sa teda (za predpokladu uplatniteľnosti nariadenia na dotknutý úsek) pojem „let“ vykladať v tom zmysle, že rezerváciou, pri ktorej cestujúci dosiahne cieľové miesto iba s medzipristátím, a prípadne s prestupom do iného lietadla, sa rozumie iba ten úsek, na ktorom skutočne došlo k meškaniu, alebo sa v takom prípade má pojem „let“ vykladať v tom zmysle, že na účely vzdialenosti je relevantná celková trasa z miesta prvého odletu do cieľového miesta?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10).