Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Düsseldorf (Tyskland) den 26 februari 2019 – Flightright GmbH mot Eurowings GmbH

(Mål C-180/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Düsseldorf

Parter i det nationella målet

Kärande: Flightright GmbH

Svarande: Eurowings GmbH

Tolkningsfrågor

Ska artikel 7.1 i förordning (EG) nr 261/20041 tolkas så, att det är hela den flygsträcka som omfattas av reservationen som ska beaktas vid fastställande av kompensationens storlek?

Med andra ord, ska begreppet flygning (förutsatt att förordningen är tillämplig på den berörda delen av resan) tolkas så, att det, i fråga om reservationer som omfattar en mellanlandning, eventuellt med byte till anslutande flygförbindelse, innan passageraren når sin slutliga bestämmelseort endast avser den del av resan under vilken förseningen faktiskt inträffade eller ska begreppet flygning tolkas så, att det omfattar den sammantagna flygsträckan från den första avgångsorten till den slutliga bestämmelseorten?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, 2004, s.1).