Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal d'instance de Nice (Франция), постъпило на 22 май 2019 г. — VT, WU/easyJet Airline Co. Ltd

(Дело C-395/19)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Tribunal d'instance de Nice

Страни в главното производство

Ищци: VT, WU

Ответник: easyJet Airline Co. Ltd

Преюдициални въпроси

По приложимостта на член 3, параграф 2, буква а) в случаите на закъснение

а)    С оглед на факта, че правото на обезщетение в случай на отказан достъп на борда или отмяна на полет, предвидено в член 7 от Регламент (ЕО) № 261/2004 от 11 февруари 2004 г. 1 , е разширено от съдебната практика и спрямо закъснението на полет (Съд на Европейския съюз (четвърти състав), решение от 19 ноември 2009 г., Sturgeon, С-402/07 и C-432/07), изричното условие, във връзка с явяването на пътника на гишето за регистрация, предвидено в член 3, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 261/2004 от 11 февруари 2004 г., което се прилага единствено в случай на отказан достъп на борда, приложимо ли е и в контекста на обезщетение, поискано от пътник, който е претърпял закъснение на полет, а не му е отказан достъп на борда?

б)    При утвърдителен отговор на въпрос 1) a), трябва ли в този случай предвиденият в член 3, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 261/2004 срок най-късно 45 минути преди обявения час на излитане да се тълкува като най-късно четиридесет и пет минути преди обявения на информационните табла на летището или съобщен на пътниците нов час на излитане на закъснелия полет?

Относно тежестта на доказване на „явяването на пътника на гишето за регистрация“:

При утвърдителен отговор на въпрос 1, буква а), т.е. в случай на прилагане на член 3, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 261/2004. към обезщетение, поискано от пътник, който е претърпял закъснение на полет:

С оглед на технологичните промени, които вече позволяват електронното издаване на бордни карти без хартиен носител, липсата на каквото и да е отбелязване на час и дата на бордните карти на хартиен носител, съответната липса на каквото и да било задължение за физическо явяване на гише за регистрация и обстоятелството, че единствено въздушните превозвачи разполагат с цялата информация във връзка с регистрацията на пътниците до приключване на действията по регистрацията, предварителни условия, които потребителят трябва да докаже, за да може да иска да се приложи Регламент (ЕО) № 261/2004 ли са предвидените в член 3, параграф 2, буква а) от Регламента условия или са основание за освобождаване на авиокомпанията, даващо ѝ възможност да представи регистъра на пътниците, за да докаже, че потребителят не се е явил, „както е предвидено и в час, посочен предварително и в писмен вид (включително по електронен път) от въздушния превозвач, туроператора или упълномощен пътнически агент, или, ако не е посочен час — не по-късно от 45 минути преди обявения час на излитане“, посочено в член 3, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 261/2004 от 11 февруари 2004 г.?

При утвърдителен отговор на въпрос 1, буква а), т.е. в случай на прилагане на член 3, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 261/2004 към обезщетение, поискано от пътник, който е претърпял закъснение на полет:

С оглед на технологичните промени, които вече позволяват електронното издаване на бордни карти без хартиен носител, липсата на каквото и да е отбелязване на час и дата на бордните карти на хартиен носител, съответната липса на каквото и да било задължение за физическо явяване на гише за регистрация и обстоятелството, че единствено въздушните превозвачи разполагат с цялата информация във връзка с регистрацията на пътниците до приключване на действията по регистрацията, изцяло на пътника, който има качеството на ищец в съдебното производство, ли е възложена доказателствената тежест за ефективното му представяне „както е предвидено и в час, посочен предварително и в писмен вид (включително по електронен път) от въздушния превозвач, туроператора или упълномощен пътнически агент или, ако не е посочен час— не по-късно от 45 минути преди обявения час на излитане“ посочено в член 3, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 261/2004 от 11 февруари 2004 г.?

____________

1     Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, 2004 г, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).