Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal d'instance de Nice (Francie) dne 22. května 2019 – VT, WU v. easyJet Airline Co. Ltd

(Věc C-395/19)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Tribunal d'instance de Nice

Účastníci původního řízení

Žalobci: VT, WU

Žalovaná: easyJet Airline Co. Ltd

Předběžné otázky

1)    K použitelnosti čl. 3 odst. 2 písm. a) v případě zpoždění

a)    Je s ohledem na skutečnost, že nárok na odškodnění v případě odepření nástupu na palubu či zrušení podle článku 7 nařízení (ES) č. 261/20041 ze dne 11. února 2004 byl rozšířen na případy zpoždění prostřednictvím judikatury (SDEU, čtvrtý senát, 19. listopadu 2009, věc C-402/07 a C-432/07, Sturgeon), podmínka týkající se přihlášení se cestujícího k přepravě, která se podle čl. 3 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004 vztahuje výhradně na případy odepření nástupu na palubu, použitelná v rámci požadovaného odškodnění ze strany cestujícího, jehož let byl zpožděn a nebyl mu odepřen nástupu na palubu?

b)    V případě kladné odpovědi na otázku 1) a), má být lhůta nejpozději čtyřicet pět minut před zveřejněným časem odletu podle čl. 3 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 261/2004 vykládána v takovém případě tak, že jde o lhůtu nejpozději čtyřicet pět minut před novým časem odletu zpožděného letu zveřejněným na informačních cedulích na letišti či sděleným cestujícím?

2)     K důkaznímu břemeni ohledně „přihlášení se k přepravě“

V případě kladné odpovědi na otázku 1) a), tedy v případě uplatnění čl. 3 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 261/2004 na náhradu škody požadovanou cestujícím, jehož let byl zpožděn:

Jsou podmínky stanovené v čl. 3 odst. 2 písm. a) předběžné podmínky, které spotřebitel musí splnit, aby mohl požadovat uplatnění nařízení, či liberační důvod pro leteckou společnost, který jí umožňuje předložit seznam cestujících za účelem prokázání, že spotřebitel se nedostavil k přihlášení se k přepravě „jak je předem a písemně stanoveno a v čase uvedeném leteckým dopravcem, provozovatelem souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy nebo oprávněným zprostředkovatelem služeb v cestovním ruchu, nebo, jestliže není uveden čas, nejpozději do 45 minut před zveřejněným časem odletu“ podle čl. 3 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, s ohledem na technologický vývoj, který nyní umožňuje elektronické vydávání digitálních palubních vstupenek, neexistenci časového jakéhokoli časového označování papírových palubních vstupenek, související neexistenci jakékoli povinnosti dostavit se fyzicky k odbavovací přepážce, a na to, že pouze letecké společnosti mají v držení všechny informace týkající se přihlášení se k přepravě cestujících až do ukončení činností souvisejících s přihlašováním?

V případě kladné odpovědi na otázku 1) a), tedy v případě uplatnění čl. 3 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 261/2004 na náhradu škody požadovanou cestujícím, jehož let byl zpožděn:

Spočívá důkazní břemeno týkající se skutečného přihlášení se k přepravě cestujícího, který podal soudní žalobu, „jak je předem a písemně stanoveno a v čase uvedeném leteckým dopravcem, provozovatelem souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy nebo oprávněným zprostředkovatelem služeb v cestovním ruchu, nebo, jestliže není uveden čas, nejpozději do 45 minut před zveřejněným časem odletu“ podle čl. 3 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, výhradně na cestujícím, s ohledem na technologický vývoj, který nyní umožňuje elektronické vydávání digitálních palubních vstupenek, neexistenci časového jakéhokoli časového označování papírových palubních vstupenek, související neexistenci jakékoli povinnosti dostavit se fyzicky k odbavovací přepážce, a na to, že pouze letecké společnosti mají v držení všechny informace týkající se přihlášení se k přepravě cestujících až do ukončení činností souvisejících s přihlašováním?

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (Úř. věst. L 46, 17.2.2004, s. 1).