Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal d’instance de Nice (Frankrig) den 22. maj 2019 – VT og WU mod easyJet Airline Co. Ltd

(Sag C-395/19)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Tribunal d’instance de Nice

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: VT og WU

Sagsøgt: easyJet Airline Co. Ltd

Præjudicielle spørgsmål

Anvendeligheden af artikel 3, stk. 2, litra a), i tilfælde af forsinkelse

a)    Henset til den omstændighed, at den ret til kompensation i tilfælde af boardingafvisning eller annullation, der er omhandlet i artikel 7 i forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 20041 i retspraksis er blevet udvidet til at omfatte forsinkede flyvninger (Domstolen, Fjerde Afdeling, 19.11.2009, sag C-402/07 og C-432/07, Sturgeon), finder den i artikel 3, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 261/2004 omhandlede betingelse om, at passageren skal være til stede ved indcheckningen, der udelukkende finder anvendelse i tilfælde af boardingafvisning, da anvendelse i forbindelse med et krav om kompensation fremsat af en passager, der har oplevet en forsinket flyafgang og ikke en boardingafvisning?

b)    Såfremt det første spørgsmål, litra a) besvares bekræftende, skal de 45 minutter før afgangstidspunktet, der fremgår af artikel 3, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 261/2004, i dette tilfælde fortolkes som senest 45 minutter før det nye forsinkede afgangstidspunkt, der er blevet offentliggjort på skærmene i lufthavnen eller meddelt passagererne?

Bevisbyrden i forbindelse med »tilstedeværelse ved indcheckningen«

Såfremt det første spørgsmål, litra a) besvares bekræftende, dvs. såfremt artikel 3, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 261/2004 finder anvendelse på et krav om kompensation fremsat af en passager, der har oplevet en forsinket flyafgang:

Er betingelserne i artikel 3, stk. 2, litra a), forhåndsbetingelser, som forbrugeren skal opfylde for at kunne gøre forordningens anvendelse gældende, eller en grund til fritagelse af luftfartsselskabet, som giver det mulighed for at fremlægge passagerlisten med henblik på at godtgøre, at forbrugeren ikke var til stede ved indcheckningen »som foreskrevet og på det tidspunkt, der forud og skriftligt (herunder ved hjælp af elektroniske midler) er angivet af luftfartsselskabet, rejsearrangøren eller et autoriseret rejsebureau, eller, hvis der ikke er angivet noget tidspunkt, senest 45 minutter før den offentliggjorte afgangstid« som fastsat i artikel 3, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 261/2004, eftersom den elektroniske udvikling nu muliggør udstedelse af elektroniske boardingkort, der ikke findes i en fysisk form, fravær af enhver tidsstempling af papirboardingkort, fravær af enhver forpligtelse til at give fysisk fremmøde ved en indcheckningsskranke og den omstændighed, at kun luftfartsselskaberne er i besiddelse af alle oplysninger om registrering af passagererne, indtil indcheckningen er afsluttet?

Såfremt det første spørgsmål, litra a) besvares bekræftende, dvs. såfremt artikel 3, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 261/2004 finder anvendelse på et krav om kompensation fremsat af en passager, der har oplevet en forsinket flyafgang:

Påhviler bevisbyrden i forbindelse med den faktiske tilstedeværelse af passageren, der optræder som sagsøger i retssagen, »som foreskrevet og på det tidspunkt, der forud og skriftligt (herunder ved hjælp af elektroniske midler) er angivet af luftfartsselskabet, rejsearrangøren eller et autoriseret rejsebureau eller, hvis der ikke er angivet noget tidspunkt, senest 45 minutter før den offentliggjorte afgangstid« fastsat i artikel 3, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 261/2004, udelukkende passageren henset til den teknologiske udvikling, der nu muliggør udstedelse af elektroniske boardingkort, der ikke findes i en fysisk form, den manglende tidsstempling af papirboardingkort, den manglende forpligtelse til at give fysisk fremmøde ved en indcheckningsskranke og den omstændighed, at kun luftfartsselskaberne er i besiddelse af alle oplysninger om registrering af passagererne, indtil indcheckningen er afsluttet?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11.2.2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EUT 2004, L 46, s. 1).