Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud tribunal d’instance de Nice (Prantsusmaa) 22. mail 2019 – VT, WU versus easyJet Airline Co. Ltd

(kohtuasi C-395/19)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal d’instance de Nice

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: VT, WU

Kostja: easyJet Airline Co. Ltd

Eelotsuse küsimused

1.    Artikli 3 lõike 2 punkti a kohaldamine hilinemisel

a)    Võttes arvesse, et kohtupraktikas (Euroopa Kohtu 4. koja 19. novembri 2009. aasta kohtuotsus Sturgeon, C-402/07 ja C-432/07) on 11. veebruari 2004. aasta määruse (EÜ) nr 261/20041 artiklis 7 sätestatud õigus saada hüvitist lennureisist mahajätmise või lennu tühistamise korral laiendatud ka lendude hilinemisele, siis kas reisija registreerimisele ilmumist puudutav tingimus, mis on sätestatud 11. veebruari 2004. aasta määruse (EÜ) nr 261/2004 artikli 3 lõike 2 punktis a, mida kohaldatakse üksnes lennureisist mahajätmise korral, on kohaldatav ka siis, kui hüvitist nõuab reisija, kelle lend küll hilines, kuid keda ei jäetud lennureisist maha?

b)    Kui vastus esimese küsimuse punktile a on jaatav, siis kas määruse (EÜ) nr 261/2004 artikli 3 lõike 2 punktis a sätestatud tähtaega mitte hiljem kui 45 minutit enne teatavaks tehtud väljumisaega tuleb tõlgendada nii, et see on mitte hiljem kui 45 minutit enne hilinenud lennu uut väljumisaega, mis on teatavaks tehtud lennujaama infotabloodel või millest on reisijaid teavitatud?

2.    „Registreerimisele ilmumise“ tõendamise kohustus

Kui vastus esimese küsimuse punktile a on jaatav ehk et määruse (EÜ) nr 261/2004 artikli 3 lõike 2 punkt a on kohaldatav hüvitise suhtes, mida nõuab reisija, kelle lend hilines, siis:

Kas artikli 3 lõike 2 punktis a sätestatud tingimuste näol on tegu eeltingimustega, mille täitmist peab tarbija selle määruse kohaldamiseks tõendama, või on tegu lennukompanii vastutust välistava asjaoluga, mis võimaldab tal koostada reisijate nimekirja, näitamaks, et tarbija ei ilmunud registreerimisele „sätestatud korras ning ajaks, mille lennuettevõtja, reisikorraldaja või volitatud reisiagent on kirjalikult (sealhulgas elektrooniliselt) ette teatanud või kui aega ei ole märgitud, mitte hiljem kui 45 minutit enne teatavaks tehtud väljumisaega“, nagu on ette nähtud 11. veebruari 2004. aasta määruse (EÜ) nr 261/2004 artikli 3 lõike 2 punktis a, võttes arvesse füüsilise kujuta pardakaartide elektroonilist koostamist võimaldava tehnoloogia arengut, paberist pardakaartidel ajatemplite puudumist, sellega seonduvalt füüsiliselt registreerimislaua juurde ilmumise kohustuse puudumist ning seda, et ainult lennukompaniidel on kogu reisijate registreerimisega seotud teave kuni registreerimistoimingute lõpetamiseni?

Kui vastus esimese küsimuse punktile a on jaatav ehk et määruse (EÜ) nr 261/2004 artikli 3 lõike 2 punkt a on kohaldatav hüvitise suhtes, mida nõuab reisija, kelle lend hilines, siis:

Kas kohustus tõendada hagejana kohtusse pöördunud reisija tegelikku ilmumist „sätestatud korras ning ajaks, mille lennuettevõtja, reisikorraldaja või volitatud reisiagent on kirjalikult (sealhulgas elektrooniliselt) ette teatanud või kui aega ei ole märgitud, mitte hiljem kui 45 minutit enne teatavaks tehtud väljumisaega“, nagu on ette nähtud 11. veebruari 2004. aasta määruse (EÜ) nr 261/2004 artikli 3 lõike 2 punktis a, lasub üksnes reisijal, võttes arvesse füüsilise kujuta pardakaartide elektroonilist koostamist võimaldava tehnoloogia arengut, paberist pardakaartidel ajatemplite puudumist, sellega seonduvalt füüsiliselt registreerimislaua juurde ilmumise kohustuse puudumist ning seda, et ainult lennukompaniidel on kogu reisijate registreerimisega seotud teave kuni registreerimistoimingute lõpetamiseni?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT 2004, L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10).