Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal d’instance de Nice (Ranska) on esittänyt 22.5.2019 – VT ja WU v. easyJet Airline Co. Ltd

(asia C-395/19)

Oikeudenkäyntikieli:

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal d’instance de Nice

Pääasian asianosaiset

Kantajat: VT ja WU

Vastaaja: easyJet Airline Co. Ltd

Ennakkoratkaisukysymykset

Asetuksen 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan soveltaminen lennon viivästyessä

a)    Kun otetaan huomioon, että 11.2.2004 annetun asetuksen (EY) N:o 261/20041 7 artiklan mukainen oikeus lennolle pääsyn epäämisen tai lentojen peruuttamisen johdosta annettavaan korvaukseen on oikeuskäytännöllä laajennettu koskemaan lentojen viivästymistä (Euroopan unionin tuomioistuimen (neljäs jaosto) tuomio 19.11.2009, Sturgeon ym., C-402/07 ja C-432/07), sovelletaanko asetuksen (EY) N:o 261/2004 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädettyä nimenomaista edellytystä, jonka mukaan matkustajien on ilmoittauduttava lähtöselvitykseen ja jota sovelletaan vain, kun kyseessä on lennolle pääsyn epääminen, silloin, kun korvausta vaatii matkustaja, jonka pääsyä lennolle ei ole evätty vaan jonka lento on viivästynyt?

b)    Mikäli vastaus ensimmäisen kysymyksen a kohtaan on myöntävä, onko asetuksen (EY) N:o 261/2004 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetty määräaika ”viimeistään 45 minuuttia ennen julkistettua lähtöaikaa” tulkittava tässä tapauksessa seuraavasti: ”viimeistään 45 minuuttia ennen viivästyneen lennon uutta lähtöaikaa, joka on julkistettu lentoaseman ilmoitustauluilla tai ilmoitettu matkustajille”?

Lähtöselvitykseen ilmoittautumista koskeva todistustaakka

Mikäli vastaus ensimmäisen kysymyksen a kohtaan on myöntävä eli mikäli asetuksen (EY) N:o 261/2004 3 artiklan 2 kohdan a alakohtaa sovelletaan sellaisen matkustajan vaatimaan korvaukseen, jonka lento on viivästynyt:

Ovatko asetuksen (EY) N:o 261/2004 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetyt edellytykset ennakkoedellytyksiä, joiden täyttyminen kuluttajan on osoitettava, jotta hän voi vaatia asetuksen soveltamista, vai lentoyhtiön korvausvastuusta vapauttamisen peruste, jonka ansiosta lentoyhtiö voi esittää matkustajarekisterin osoittaakseen, ettei matkustaja ole ilmoittautunut lähtöselvitykseen asetuksen (EY) N:o 261/2004 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti ”niitä ehtoja noudattaen ja siinä määräajassa, jotka lentoliikenteen harjoittaja, matkanjärjestäjä tai valtuutettu matkatoimisto on etukäteen kirjallisesti ilmoittanut (sisältää myös ilmoittamisen sähköisesti), tai, jos määräaikaa ei ole ilmoitettu, viimeistään 45 minuuttia ennen julkistettua lähtöaikaa”, kun otetaan huomioon, että tarkastuskortit voidaan tekniikan kehityksen ansiosta antaa nykyään sähköisesti, ettei paperisissa tarkastuskorteissa ole aikaleimaa eikä matkustajan tarvitse vastaavasti fyysisesti ilmoittautua lähtöselvitystiskillä ja että vain lentoyhtiöillä on hallussaan kaikki matkustajien lähtöselvitystä koskevat tiedot lähtöselvitystoimintojen päättymiseen asti?

Mikäli vastaus ensimmäisen kysymyksen a kohtaan on myöntävä eli mikäli asetuksen (EY) N:o 261/2004 3 artiklan 2 kohdan a alakohtaa sovelletaan sellaisen matkustajan vaatimaan korvaukseen, jonka lento on viivästynyt:

Onko sitä koskeva todistustaakka, että tuomioistuimessa kantajana oleva matkustaja on ilmoittautunut lähtöselvitykseen asetuksen (EY) N:o 261/2004 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti ”niitä ehtoja noudattaen ja siinä määräajassa, jotka lentoliikenteen harjoittaja, matkanjärjestäjä tai valtuutettu matkatoimisto on etukäteen kirjallisesti ilmoittanut (sisältää myös ilmoittamisen sähköisesti), tai, jos määräaikaa ei ole ilmoitettu, viimeistään 45 minuuttia ennen julkistettua lähtöaikaa”, yksinomaan matkustajalla, kun otetaan huomioon, että tarkastuskortit voidaan tekniikan kehityksen ansiosta antaa nykyään sähköisesti, ettei paperisissa tarkastuskorteissa ole aikaleimaa eikä matkustajan tarvitse vastaavasti fyysisesti ilmoittautua lähtöselvitystiskillä ja että vain lentoyhtiöillä on hallussaan kaikki matkustajien lähtöselvitystä koskevat tiedot lähtöselvitystoimintojen päättymiseen asti?

____________

1 Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 (EUVL 2004, L 46, s. 1).