Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal dʼinstance de Nice (Francúzsko) 22. mája 2019 – VT, WU/easyJet Airline Co. Ltd

(vec C-395/19)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal dʼinstance de Nice

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: VT, WU

Žalovaná: easyJet Airline Co. Ltd

Prejudiciálne otázky

1.    O uplatniteľnosti článku 3 ods. 2 písm. a) v prípadoch meškania letu

a)    Vzhľadom na skutočnosť, že právo na náhradu v prípade odmietnutia nástupu do lietadla alebo zrušenia letu, stanovené v článku 7 nariadenia (ES) č. 261/2004 z 11. februára 20041 , bolo judikatúrou rozšírené na prípady meškania letov (Súdny dvor, štvrtá komora, 19. november 2009, vec C-402/07 a C-432/07, Sturgeon), možno výslovnú podmienku o dostavení sa cestujúceho na odbavenie stanovenú v článku 3 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, uplatniteľnú len v prípade odmietnutia nástupu do lietadla, uplatňovať v rámci náhrady požadovanej cestujúcim, ktorý je poškodený z dôvodu meškania letu, a nie z dôvodu odmietnutia nástupu do lietadla?

b)    V prípade kladnej odpovede na otázku 1a), má sa lehota najneskôr 45 minút pred uverejneným časom odletu, stanovená v článku 3 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 261/2004, vykladať v tomto prípade tak, že je to najneskôr 45 minút pred novým časom odletu meškajúceho letu, uverejneným na informačných tabuliach letiska alebo oznámeným cestujúcim?

2.    O dôkaznom bremene v súvislosti s „dostavením sa na odbavenie“

V prípade kladnej odpovede na otázku 1a), teda v prípade uplatnenia článku 3 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 261/2004 na náhradu požadovanú cestujúcim, ktorý je poškodený z dôvodu meškania letu:

Sú podmienky stanovené v článku 3 ods. 2 písm. a) predbežnými podmienkami, ktoré spotrebiteľ musí splniť na účely uplatnenia nariadenia, alebo okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť leteckej spoločnosti, ktorá jej umožňuje predložiť zoznam cestujúcich na preukázanie toho, že spotrebiteľ sa nedostavil na odbavenie, „ako je určené a v čase, ktorý vopred písomne (vrátane elektronických prostriedkov) stanovil letecký dopravca, cestovná kancelária alebo splnomocnený cestovný agent, alebo ak nie je stanovený žiadny čas, najneskôr 45 minút pred uverejneným časom odletu“, v zmysle článku 3 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, vzhľadom na technologický vývoj umožňujúci vydávanie elektronických palubných lístkov, na absenciu časovej informácie na papierových palubných lístkoch, na s tým súvisiacu absenciu akejkoľvek povinnosti fyzicky sa dostaviť k odbavovaciemu pultu a na skutočnosť, že len letecké spoločnosti disponujú všetkými informáciami týkajúcimi sa odbavenia cestujúcich až do ukončenia činností súvisiacich s týmto odbavením?

V prípade kladnej odpovede na otázku 1a), teda v prípade uplatnenia článku 3 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 261/2004 na náhradu požadovanú cestujúcim, ktorý je poškodený z dôvodu meškania letu:

Nesie dôkazné bremeno o účinnom dostavení sa cestujúceho na odbavenie, ktorý je navrhovateľom pred súdnym orgánom, „ako je určené a v čase, ktorý vopred písomne (vrátane elektronických prostriedkov) stanovil letecký dopravca, cestovná kancelária alebo splnomocnený cestovný agent, alebo ak nie je stanovený žiadny čas, najneskôr 45 minút pred uverejneným časom odletu“, v zmysle článku 3 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, výlučne cestujúci, vzhľadom na technologický vývoj umožňujúci vydávanie elektronických palubných lístkov, na absenciu časovej informácie na papierových palubných lístkoch, na s tým súvisiacu absenciu akejkoľvek povinnosti fyzicky sa dostaviť k odbavovaciemu pultu a na skutočnosť, že len letecké spoločnosti disponujú všetkými informáciami týkajúcimi sa odbavenia cestujúcich až do ukončenia činností súvisiacich s týmto odbavením?

____________

1     Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10).