Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av tribunal d'instance de Nice (Frankrike) den 22 maj 2019 – VT, WU mot easyJet Airline Co. Ltd

(Mål C-395/19)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal d'instance de Nice

Parter i det nationella målet

Kärande: VT, WU

Svarande: easyJet Airline Co. Ltd

Tolkningsfrågor

Huruvida artikel 3.2 a ska tillämpas vid försenade flygningar

Mot bakgrund av att den rätt till kompensation vid nekad ombordstigning eller inställd flygning som anges i artikel 7 i förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 i rättspraxis har utvidgats till att även omfatta försenade flygningar (EU-domstolens dom, fjärde avdelningen, av den 19 november 2009, Sturgeon, C-402/07 och C-432/07,), är villkoret i artikel 3.2 a i förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om att passagerare ska ha checkat in, som endast ska tillämpas i händelse av nekad ombordstigning, tillämpligt i samband med kompensation som begärs av en passagerare som har drabbats av en försenad flygning men inte nekats ombordstigning?

Om fråga 1 a ska besvaras jakande, ska den tidsgräns på senast 45 minuter före angiven avgångstid som anges i artikel 3.2 a i förordning (EG) nr 261/2004 tolkas så, att det rör sig om senast 45 minuter före den försenade flygningens nya avgångstid, som offentliggjorts på flygplatsens anslagstavlor eller kommunicerats till passagerarna?

Bevisbördan för att en passagerare ”har checkat in”.

Om fråga 1 a ska besvaras jakande, det vill säga att artikel 3.2 a i förordning (EG) nr 261/2004 är tillämplig på kompensation som begärs av en passagerare som har drabbats av en försenad flygning:

Är – med beaktande av den tekniska utveckling som möjliggör elektroniskt utfärdande av papperslösa boardingkort, frånvaron av tidsstämpling av boardingkort i pappersform, avsaknaden av skyldigheten att fysiskt infinna sig vid en incheckningsdisk och den omständigheten att endast flygbolagen förfogar över all information om incheckningen av passagerare fram till dess att incheckningen avslutas – i så fall de villkor som fastställs i artikel 3.2 a sådana grundläggande villkor som en konsument måste ha uppfyllt för att förordningen ska tillämpas eller en grund till att frita flygbolaget från ansvar som gör det möjligt för detta att med hjälp av passagerarlistan visa att konsumenten inte har checkat in ”på föreskrivet sätt och vid den tidpunkt som lufttrafikföretaget, researrangören eller en auktoriserad resebyrå angett skriftligen i förväg (inbegripet elektroniskt) eller, om ingen tid har angetts, senast 45 minuter före angiven avgångstid”, i enlighet med artikel 3.2 a i förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004?

Om fråga 1 a ska besvaras jakande, det vill säga att artikel 3.2 a i förordning (EG) nr 261/2004 är tillämplig på kompensation som begärs av en passagerare som har drabbats av en försenad flygning:

Med beaktande av den tekniska utveckling som möjliggör elektroniskt utfärdande av papperslösa boardingkort, frånvaron av tidsstämpling av boardingkort i pappersform, avsaknaden av skyldigheten att fysiskt infinna sig vid en incheckningsdisk och den omständigheten att endast flygbolagen förfogar över all information om incheckningen av passagerare fram till dess att incheckningen avslutas är det endast passageraren som är kärande vid den nationella domstolen som har bevisbördan för att denne faktiskt har checkat in ”på föreskrivet sätt och vid den tid som lufttrafikföretaget, researrangören eller en auktoriserad resebyrå angett skriftligen i förväg (inbegripet elektroniskt) eller, om ingen tid har angetts, senast 45 minuter före angiven avgångstid”, i enlighet med artikel 3.2 a i förordning (EG) nr 261/2004 av en 11 februari 2004?

____________