Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal du travail francophone de Bruxelles (Белгия), постъпило на 21 май 2019 г. — PN, QO, RP, SQ, TR/Centre public d’action sociale d’Anderlecht (CPAS)

(Дело C-394/19)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Tribunal du travail francophone de Bruxelles

Страни в главното производство

Жалбоподатели: PN, QO, RP, SQ, TR

Ответник: Centre public d’action sociale d’Anderlecht (CPAS)

Преюдициален въпрос

Трябва ли установените в решение Francovich, в решение Brasserie du pêcheur и в Директива 2004/38/ЕО1 принципи на пълна ефикасност на общностните норми и на защитата им да се тълкуват в смисъл, че когато чужденец е лишен от право на пребиваване без предварителна преценка на пропорционалността поради неправилно транспониране в националното право, съответната държава членка е длъжна да поеме в рамките на системата си за социално подпомагане разходите за основните немедицински нужди на това лице до момента на произнасянето по въпроса за неговото пребиваване в съответствие с правото на Съюза?

____________

1     Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (ОВ L 158, 2004 г., стр. 77; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 56).