Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgie) dne 21. května 2019 – PN, QO, RP, SQ, TR v. Centre public d’action sociale d’Anderlecht (CPAS)

(Věc C-394/19)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Tribunal du travail francophone de Bruxelles

Účastníci původního řízení

Žalobci: PN, QO, RP, SQ, TR

Žalovaný: Centre public d’action sociale d’Anderlecht (CPAS)

Předběžné otázky

Musí být zásada plné účinnosti norem Společenství a jejich ochrany, jak byla definována v rozsudku Francovich a Brasserie du Pêcheur, a směrnice 2004/38/ES1 vykládány tak, že členský stát má povinnost v situaci, kdy je cizinci odňato právo pobytu bez předchozího posouzení přiměřenosti z důvodu nesprávného provedení směrnice do vnitrostátního práva, postarat se v rámci svého systému sociální podpory o základní potřeby žadatele mimo potřeb zdravotních, a to dokud nebude přijato rozhodnutí o pobytu daného cizince v souladu s unijním právem?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS. (Úř. věst. 2004, L 158, s. 77; Zvl. vyd. 05/05, s. 46).