Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgia) on esittänyt 21.5.2019 – PN, QO, RP, SQ ja TR v. Centre public d’action sociale d’Anderlecht (CPAS)

(asia C-394/19)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal du travail francophone de Bruxelles

Pääasian asianosaiset

Kantajat: PN, QO, RP, SQ ja TR

Vastaaja: Centre public d’action sociale d’Anderlecht (CPAS)

Ennakkoratkaisukysymys

Onko unionin oikeussääntöjen täyttä vaikuttavuutta ja suojaa koskevaa periaatetta, sellaisena kuin se on määritelty asiassa Francovich ja asiassa Brasserie du Pêcheur annetuissa tuomioissa ja direktiivissä 2004/38/EY,1 tulkittava siten että ne velvoittavat jäsenvaltion tilanteessa, jossa ulkomaalainen, jolta evätään direktiivin epäasianmukaisen täytäntöönpanon vuoksi oleskeluoikeus tällaisen päätöksen oikeasuhteisuutta ensin tutkimatta, vastaamaan sosiaalihuoltojärjestelmässään muista hakijan perustarpeista kuin terveydenhuollosta siihen saakka, kunnes ratkaisu hänen oleskeluoikeudestaan annetaan unionin oikeuden vaatimusten mukaisesti?

____________

1 Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/38/EY (EUVL 2004, L 158, s. 77).