Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. svibnja 2019. uputio Tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgija) – PN, QO, RP, SQ, TR protiv Centre public d’action sociale d’Anderlecht (CPAS)

(predmet C-394/19)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal du travail francophone de Bruxelles

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: PN, QO, RP, SQ, TR

Tuženik: Centre public d’action sociale d’Anderlecht (CPAS)

Prethodno pitanje

Treba li načelo pune učinkovitosti pravnih pravila Zajednice i njihove zaštite, koje je utvrđeno u presudama Francovich i Brasserie du pêcheur, te Direktivu 2004/38/EZ1 tumačiti na način da, u situaciji stranca kojem je uskraćeno pravo na boravak a da pritom nije provedeno prethodno ispitivanje proporcionalnosti zbog pogrešnog prijenosa u nacionalno pravo, obvezuju državu članicu da u okviru svojeg sustava socijalne pomoći, osim medicinskih, uzme u obzir tužiteljeve druge osnovne potrebe, dok se ne donese odluka o njegovu boravku koja je u skladu s pravom Unije?

____________

1     Direktiva 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktiva 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ (SL 2004., L 158, str. 77.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 42. i ispravak SL 2016., L 87., str. 36.)