Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 21. maijā iesniedza tribunal du travail francophone de Bruxelles (Beļģija) – PN, QO, RP, SQ, TR/Centre public d’action sociale d’Anderlecht (CPAS)

(Lieta C-394/19)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Tribunal du travail francophone de Bruxelles

Pamatlietas puses

Prasītāji: PN, QO, RP, SQ, TR

Atbildētājs: Centre public d’action sociale d’Anderlecht (CPAS)

Prejudiciālais jautājums

Vai Kopienas tiesību normu pilnīgas efektivitātes un to aizsardzības princips, kā noteikts spriedumos Francovich un Brasserie du Pêcheur un Direktīvā 2004/38/EK 1 , ir jāinterpretē tādējādi, ka dalībvalstij gadījumā, kad ārvalstniekam sakarā ar nepareizu transponēšanu valsts tiesību aktos ir atņemtas uzturēšanās tiesības bez iepriekšējas samērīguma pārbaudes, ir pienākums tās sociālās palīdzības sistēmas ietvaros uzņemties pieteikuma iesniedzēja nemedicīnisko pamatvajadzību izmaksu segšanu, līdz tiek pieņemts lēmums par viņa uzturēšanos saskaņā ar Savienības tiesībām?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/38/EK (2004. gada 29. aprīlis) par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK (OV 2004, L 158, 77. lpp.).