Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgicko) 21. mája 2019 – PN, QO, RP, SQ, TR/Centre public d’action sociale d’Anderlecht (CPAS)

(vec C-394/19)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal du travail francophone de Bruxelles

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: PN, QO, RP, SQ, TR

Žalovaný: Centre public d’action sociale d’Anderlecht (CPAS)

Prejudiciálna otázka

Majú sa zásada plnej účinnosti noriem Spoločenstva a ich ochrany, ako je definovaná v rozsudkoch Francovich a Brasserie du pêcheur, a smernica 2004/38/ES1 vykladať v tom zmysle, že vyžadujú, aby členský štát v prípade cudzinca, ktorému bolo odňaté právo na pobyt bez predchádzajúceho preskúmania primeranosti z dôvodu nesprávneho prebratia uvedenej smernice do vnútroštátneho práva, zabezpečoval v rámci svojho systému sociálnej pomoci aj iné základné potreby žiadateľa, než je jeho zdravotná starostlivosť, a to dovtedy, kým sa nerozhodne o jeho pobyte v súlade s právom Únie?

____________

1     Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 2004, s. 77; Mim. vyd. 05/005, s. 46).