Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgija) 21. maja 2019 – PN, QO, RP, SQ, TR/Centre public d'action sociale d'Anderlecht (CPAS)

(Zadeva C-394/19)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal du travail francophone de Bruxelles

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: PN, QO, RP, SQ, TR

Tožena stranka: Centre public d'action sociale d'Anderlecht (CPAS)

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba načelo polne učinkovitosti standardov Skupnosti in njihovega varstva, kakor je opredeljeno v sodbah Francovich in Brasserie du pêcheur, ter Direktivo 2004/38/ES1 razlagati tako, da je državi članici naložena obveznost, da v položaju, ko je tujcu zaradi napačnega prenosa v nacionalno pravo odvzeta pravica do prebivanja brez predhodnega preizkusa sorazmernosti, v okviru svojega sistema socialne pomoči poskrbi še za druge osnovne potrebe tožeče stranke poleg zdravstvenih, dokler o njenem položaju glede prebivanja ni odločeno ob upoštevanju prava Unije?

____________

1     Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EGS (UL L 158, 30.4.2004, str. 77).