Language of document :

2019 m. balandžio 5 d. Oberster Gerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje DenizBank AG / Verein für Konsumenteninformation

(Byla C-287/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberster Gerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Atsakovė ir kasatorė: DenizBank AG

Pareiškėja ir kita kasacinio proceso šalis: Verein für Konsumenteninformation

Prejudiciniai klausimai

Ar Direktyvos (ES) 2015/23661 (Mokėjimo paslaugų direktyva) 52 straipsnio 6 punkto a papunktis, aiškinamas kartu su 54 straipsnio 1 dalimi, pagal kurį mokėjimo paslaugų vartotojas sutinka su siūlomais sąlygų pakeitimais, nebent mokėjimo paslaugų vartotojas anksčiau nei siūlomą jų įsigaliojimo dieną mokėjimo paslaugų teikėjui praneša, kad su jais nesutinka, aiškintinas taip, kad susitarti be apribojimų remtis sutikimo fikcija dėl visų įmanomų sutarties sąlygų galima ir su vartotoju?

2a.    Ar Mokėjimo paslaugų direktyvos 4 straipsnio 14 punktas aiškintinas taip, kad personalizuotos daugiafunkcės banko kortelės, kuria atliekami mažos vertės mokėjimai iš su ja susietos kliento sąskaitos, NFC funkcija yra mokėjimo priemonė?

2b.    Jei į 2a klausimą būtų atsakyta teigiamai:

Ar Mokėjimo paslaugų direktyvos 63 straipsnio 1 dalies b punktas dėl mažos vertės mokėjimams ir elektroniniams pinigams taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos aiškintinas taip, kad bekontaktis mažos vertės mokėjimas naudojant personalizuotos daugiafunkcės banko kortelės NFC funkciją laikytinas anonimišku mokėjimo priemonės naudojimu, kaip tai suprantama pagal šią nukrypti leidžiančią nuostatą?

3.    Ar Mokėjimo paslaugų direktyvos 63 straipsnio 1 dalies b punktas aiškintinas taip, kad mokėjimo paslaugų teikėjas šia nukrypti leidžiančia nuostata gali remtis tik tuomet, kai gali būti įrodoma, jog dėl objektyvių technologinių priežasčių mokėjimo priemonė negali būti blokuojama arba negali būti sustabdomas jos tolesnis naudojimas?

____________

1 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (OL L 337, 2015, p. 35).