Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 5. apríla 2019 – DenizBank AG/Verein für Konsumenteninformation

(vec C-287/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberster Gerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: DenizBank AG

Žalovaný: Verein für Konsumenteninformation

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 52 ods. 6 písm. a) v spojení s článkom 54 ods. 1 smernice 2015/2366/EÚ1 (smernica o platobných službách), podľa ktorých sa uplatní domnienka o prijatí navrhovaných zmien zmluvných podmienok používateľom platobných služieb, ak tento používateľ platobných služieb pred navrhovaným dňom nadobudnutia účinnosti zmenených podmienok poskytovateľovi platobných služieb neoznámi, že tieto zmeny neprijíma, vykladať v tom zmysle, že fikciu prijatia si možno neobmedzene dohodnúť pre akékoľvek zmluvné podmienky?

2.a)    Má sa článok 4 ods. 14 smernice o platobných službách vykladať v tom zmysle, že sa funkcia NFC personalizovanej polyvalentnej bankovej karty, ktorá slúži na vykonávanie platieb nízkej hodnoty na ťarchu súvisiaceho bankového účtu, považuje za platobný nástroj?

2.b)    V prípade kladnej odpovede na otázku 2.a):

Má sa článok 63 ods. 1 písm. b) smernice o platobných službách, ktorý upravuje výnimku pre nástroje na vykonávanie platieb nízkej hodnoty a elektronické peniaze vykladať v tom zmysle, že bezkontaktné vykonanie platby nízkej hodnoty prostredníctvom NFC funkcie personalizovanej polyvalentnej bankovej karty sa má považovať za anonymné použitie platobného nástroja v zmysle právnej úpravy výnimky?

3.    Má sa článok 63 ods. 1 písm. b) smernice o platobných službách vykladať tak, že sa poskytovateľ platobných služieb môže odvolávať na právnu úpravu výnimky len vtedy, ak platobný nástroj s ohľadom na objektívny stav techniky nie je možné zablokovať alebo ak nemožno zabrániť jeho ďalšiemu použitiu?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 337, 2015, s. 35)