Language of document :

Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Berlin (Германия), постъпило на 19 април 2019 г. — Ingredion Germany GmbH/Федерална република Германия

(Дело C-320/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgericht Berlin

Страни в главното производство

Жалбоподател: Ingredion Germany GmbH

Ответник: Федерална република Германия

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 18, параграф 1, буква в) и член 18, параграф 2, втора алинея от Решение 2011/278/ЕС1 на Европейската комисия във връзка с член 3, буква з) и член 10а от Директива 2003/87/ЕО2 да се тълкуват в смисъл, че за нови участници релевантният за горивното равнище на активност коефициент на използване на капацитета е ограничен до стойност, по-малка от 100 %?

____________

1     Решение на Европейската комисия от 27 април 2011 година за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 130, 2011 г., стр. 1).

2     Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 година за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 275, 2003 г., стр. 32; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 10, стр. 78).