Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Berlin (Německo) dne 19. dubna 2019 – Ingredion Germany GmbH v. Spolková republika Německo

(Věc C-320/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgericht Berlin

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Ingredion Germany GmbH

Žalovaná: Spolková republika Německo

Předběžná otázka

Musí být čl. 18 odst. 1 písm. c) a odst. 2 druhý pododstavec rozhodnutí Evropské komise 2011/278/EU1 ve spojení s čl. 3 písm. h) a článkem 10a směrnice 2003/87/ES2 vykládán tak, že pro nové účastníky na trhu je koeficient využití kapacity, který je relevantní pro úroveň činnosti týkající se paliva, omezen na hodnotu nižší než 100 %?

____________

1     Rozhodnutí Komise ze dne 27. dubna 2011, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, Úř. věst. 2011, L 130, s. 1.

2     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES. (Úř. věst. 2003, L 275, s. 32).