Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 19. april 2019 – Ingredion Germany GmbH mod Bundesrepublik Deutschland

(Sag C-320/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Verwaltungsgericht Berlin

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Ingredion Germany GmbH

Sagsøgt: Bundesrepublik Deutschland

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 18, stk. 1, litra c), stk. 2, andet afsnit, i Kommissionens afgørelse 2011/278/EU 1 , sammenholdt med artikel 3h, artikel 10a i direktiv 2003/87/EF 2 , fortolkes således, at den kapacitetsudnyttelsesfaktor, der gælder for det brændstofrelaterede aktivitetsfaktor, for nytilkomne er begrænset til en værdi på under 100%?

____________

1     Kommissionens afgørelse af 27.4.2011 om fastlæggelse af midlertidige EU-regler for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter i henhold til artikel 10a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (EUT 2011, L 130, s. 1).

2     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13.10.2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT 2003, L 275, s. 32).