Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Berlin (Germania) la 19 aprilie 2019 – Ingredion Germany GmbH/Bundesrepublik Deutschland

(Cauza C-320/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgericht Berlin

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Ingredion Germany GmbH

Pârâtă: Bundesrepublik Deutschland

Întrebarea preliminară

Articolul 18 alineatul (1) litera (c) și alineatul (2) al doilea paragraf din Decizia Comisiei Europene 2011/278/UE1 , coroborat cu articolul 3 litera (h) și articolul 10a din Directiva 2003/87/CE2 trebuie interpretate în sensul că, pentru operatorii nou-intrați pe piață, factorul de utilizare a capacității aplicabil în ceea ce privește nivelul activității legate de combustibil trebuie să fie limitat la o valoare mai mică de 100 %?

____________

1 Decizia Comisiei din 27 aprilie 2011 de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a cotelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO 2011, L 130, p. 1).

2 Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO 2003, L 275, p. 32).