Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 19. apríla 2019 – Ingredion Germany GmbH/Spolková republika Nemecko

(vec C-320/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Berlin

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Ingredion Germany GmbH

Žalovaná: Spolková republika Nemecko

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 18 ods. 1 písm. c), ods. 2 druhý pododsek rozhodnutia Európskej komisie 2011/278/EÚ1 v spojení s článkom 3 písm. h), článkom 10a smernice 2003/87/ES2 vykladať v tom zmysle, že pre nových účastníkov sa faktor využitia kapacity, ktorý je relevantný z hľadiska úrovne činnosti v súvislosti s palivom, obmedzí na nižšiu hodnotu ako 100 %?

____________

1 Rozhodnutie Komisie z 27. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, platné v celej Únii (Ú. v. EÚ L 130, 2011, s. 1).

2 Smernica 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. ES L 275, 2003, s. 32; Mim. vyd. 15/007, s. 631).