Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 19 april 2019 – Ingredion Germany GmbH mot Bundesrepublik Deutschland

(Mål C-320/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Berlin

Parter i det nationella målet

Sökande: Ingredion Germany GmbH

Svarande: Bundesrepublik Deutschland

Tolkningsfrågor

Ska artikel 18.1 c och 18.2 andra stycket i Europeiska kommissionens beslut 2011/278/EU1 , jämförd med artiklarna 3 h och 10a i direktiv 2003/87/EU2 , tolkas så, att den relevanta faktorn för kapacitetsutnyttjande för bränslerelaterade verksamheter för nya deltagare är begränsad till ett värde av mindre än 100 procent?

____________

1     Kommissionens beslut 2011/278/EU av den 27 april 2011 om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 130, 2011, s. 1).

2     Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, 2003, s. 32).