Language of document :

Жалба, подадена на 20 май 2019 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 7 март 2019 г. по дело T-837/16, Кралство Швеция/Европейска комисия

(Дело C-389/19 P)

Език на производството: шведски

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: R. Lindenthal, K. Mifsud-Bonnici и G. Tolstoy)

Други страни в производството: Кралство Швеция, Кралство Дания, Република Финландия, Европейски парламент и Европейска агенция по химикали

Жалбоподателят иска от Съда

да отмени решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 7 март 2019 г. по дело T-837/16, Кралство Швеция/Европейска комисия, да отхвърли жалбата в първоинстанционното производство и да осъди Кралство Швеция да заплати съдебните разноски, или, при условията на евентуалност,

да върне делото на Общия съд за ново разглеждане и да не се произнася по съдебните разноски в първоинстанционното производство и производството по обжалване, и

да запази правните последици от оспорваното решение на Комисията.

Основания и основни доводи

Жалбата е подадена срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 7 март 2019 г. по дело T-837/16. С това решение Общият съд отменя Решение за изпълнение C(2016) 5644 окончателен на Комисията от 7 септември 2016 година за издаване на разрешение за някои видове употреба на веществата оловен сулфохромат жълт и оловен хроматмолибдатсулфат червен, и отхвърля искането на Комисията правните последици от това решение да бъдат запазени, докато тя успее да преразгледа заявлението за разрешение.

Комисията изтъква четири основания в подкрепа на жалбата си.

Първо основание: В точките от съдебното решение относно степента на доказване, която трябва да се приложи при анализа на алтернативите, и по-специално в точки 79, 81, 85, 86, 90 и 101, Общият съд допуснал явна грешка при прилагане на правото, що се отнася до приложимата степен на доказване по член 60, параграф 4.

Второ основание: В целия си анализ, и по-специално в точки 86, 90 и 96, Общият съд допуснал явна грешка при прилагане на правото, тъй като напълно пренебрегнал свободата на преценка на Комисията да определи праговата стойност за техническа и икономическа реализируемост при анализа на алтернативите по член 60, параграф 4, като съответно приложил неправилен критерий за съдебния контрол и се намесил в преценката на Комисията на социалните, икономическите и техническите съображения.

Трето основание: В точки 86, 97 и 98 Общият съд допуснал явна грешка при прилагане на правото по отношение на оспорваното решение на Комисията, първо, тъй като не отчел факта, че не са разрешавани видове употреба, при които свойствата на оловния пигмент като технически качества не са необходими, и второ, тъй като описал условията в оспорваното решение на Комисията по начин, показващ че условието относно анализа на алтернативите по член 60, параграф 4 не е било изпълнено.

Четвърто основание: В основата на точка 2 от диспозитива, където Общият съд разпорежда правните последици от оспорваното решение на Комисията да не бъдат запазени, стои явна грешка при прилагане на правото, допусната в точка 112 от решението на Общия съд.

____________