Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 20. května 2019 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 7. března 2019 ve věci T-837/16, Švédské království v. Evropská komise

(Věc C-389/19 P)

Jednací jazyk: švédština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: R. Lindenthal, K. Mifsud-Bonnici, G. Tolstoy, zmocněnci)

Další účastníci řízení: Švédské království

Dánské království

Finská republika

Evropský parlament a

Evropská agentura pro chemické látky

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu (pátého senátu) ze dne 7. března 2019 ve věci T-837/16, Švédské království v. Evropská komise, zamítl žalobu v prvním stupni a uložil Švédskému království náhradu nákladů řízení, či podpůrně

vrátil věc Tribunálu k dalšímu projednání a rozhodl, že o nákladech řízení v prvním stupni a v řízení o kasačním opravném prostředku bude rozhodnuto později, a

nařídil zachování účinků sporného rozhodnutí.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Kasační opravný prostředek se týká rozsudku Tribunálu (pátého senátu) ze dne 7. března 2019 ve věci T-837/16. Tímto rozsudkem Tribunál zrušil prováděcí rozhodnutí Komise C(2016) 5644 final ze dne 7. září 2016 o udělení povolení k některým použitím sulfochromanu olovnatého, žluti a chroman-molybdenan-síranu olovnatého, červeni, a zamítl návrh Komise, aby byly účinky tohoto rozhodnutí zachovány do doby, než Komise přezkoumá žádost o povolení.

Na podporu kasačního opravného prostředku předkládá Komise čtyři důvody.

První důvod kasačního opravného prostředku: v bodech odůvodnění rozsudku týkajících se důkazní úrovně, jež má být uplatněna v rámci analýze alternativ, a konkrétně v bodech 79, 81, 85, 86, 90 a 101 odůvodnění, se Tribunál dopustil zjevně nesprávné aplikace práva v souvislosti s důkazní úrovní platnou podle čl. 60 odst. 4.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku: ve svém odůvodnění a zejména v jeho bodech 86, 90 a 96 se Tribunál dopustil zjevně nesprávné aplikace práva, když zcela pominul posuzovací pravomoc Komise stanovit prahové hodnoty technické a ekonomické uskutečnitelnosti v rámci analýzy alternativ podle čl. 60 odst. 4, a tím uplatnil nesprávné kritérium soudního přezkumu a zasáhl do posouzení sociálních, ekonomických a technických aspektů provedeného Komisí.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku: v bodech 86, 97 a 98 se Tribunál dopustil zjevně nesprávné aplikace práva ve vztahu ke spornému rozhodnutí zaprvé tím, že nezohlednil skutečnost, že pro použití, kdy charakteristiky pigmentu olova ve vztahu k technické efektivitě nejsou nezbytné, nebylo uděleno žádné povolení, a zadruhé tím, že podmínky ve sporném rozhodnutí popsal tak, že z nich vyplývá, že podmínka týkající se analýzy alternativ v čl. 60 odst. 4 nebyla splněna.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku: druhý bod výroku, ve kterém Tribunál rozhodl, že účinky sporného rozhodnutí nebudou zachovány, se zakládá na zjevně nesprávné aplikaci práva v bodě 112 rozsudku.

____________