Language of document :

Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 20.5.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-837/16, Ruotsi v. komissio, 7.3.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-389/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: ruotsi

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan komissio (asiamiehet: R. Lindenthal, K. Mifsud-Bonnici ja G. Tolstoy)

Muut osapuolet: Ruotsin kuningaskunta, Tanskan kuningaskunta, Suomen tasavalta, Euroopan parlamentti ja Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)

Vaatimukset

Unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-837/16, Ruotsin kuningaskunta v. Euroopan komissio, 7.3.2019 antama tuomio on kumottava, ensimmäisessä oikeusasteessa nostettu kanne on hylättävä ja Ruotsin kuningaskunta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut, tai vaihtoehtoisesti

asia on palautettava unionin yleiseen tuomioistuimeen uudelleen tarkasteltavaksi ja asian käsittelystä ensimmäisessä oikeusasteessa ja muutoksenhakumenettelystä aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista on päätettävä myöhemmin

on määrättävä, että riidanalaisen päätöksen vaikutukset pysytetään.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valitus koskee unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-837/16 7.3.2019 antamaa tuomiota. Kyseisessä tuomiossa unionin yleinen tuomioistuin kumosi luvan myöntämisestä lyijysulfaattikromaattikeltaisen ja lyijykromaattimolybdaattisulfaattipunaisen tietyille käytöille 7.9.2016 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen C(2016) 5644 final ja hylkäsi komission vaatimuksen siitä, että päätöksen vaikutukset olisi pidettävä voimassa, kunnes komissio voi tutkia lupahakemuksen uudestaan.

Komissio on esittänyt valituksensa tueksi neljä valitusperustetta.

Ensimmäinen valitusperuste: unionin yleinen tuomioistuin sovelsi vaihtoehtoja koskevaan analyysiin sovellettavaa todistustaakkaa koskevissa tuomion kohdissa ja erityisesti 79, 81, 85, 86, 90 ja 101 kohdassa lakia selvästi virheellisesti 60 artiklan 4 kohdan nojalla sovellettavan todistustaakan osalta.

Toinen valitusperuste: Unionin yleinen tuomioistuin sovelsi perusteluissaan ja erityisesti 86, 90 ja 96 kohdassa lakia selvästi virheellisesti siltä osin kuin se jätti kokonaan ottamatta huomioon komission harkintavallan vahvistaa raja-arvo teknistä ja taloudellista toteutettavuutta varten 60 artiklan 4 kohdan nojalla laaditussa vaihtoehtojen analyysissa ja sovelsi siten tuomioistuinvalvonnan kannalta virheellistä kriteeriä ja puuttui komission suorittamaan punnintaan sosiaalisista, taloudellisista ja teknisistä seikoista.

Kolmas valitusperuste: Unionin yleinen tuomioistuin sovelsi 86, 97 ja 98 kohdassa lakia selvästi virheellisesti riidanalaisen päätöksen osalta ensinnäkin, kun se jätti ottamatta huomioon sen, ettei mitään lupaa ollut myönnetty käyttöihin, joissa lyijypigmentin ominaisuudet eivät ole tarpeen teknisen suorituskyvyn kannalta, ja toiseksi, kun se kuvasi edellytyksiä riidanalaisessa päätöksessä siten, että ne osoittivat, että 60 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua vaihtoehtojen analyysiä koskeva edellytys ei ollut täyttynyt.

Neljäs valitusperuste: Tuomiolauselman toinen kohta, jossa unionin yleinen tuomioistuin määräsi, ettei riidanalaisen päätöksen vaikutuksia ole tarvetta pitää voimassa, perustuu siihen, että lakia on sovellettu selvästi virheellisesti tuomion 112 kohdassa.

____________