Language of document :

Recurs introdus la 20 mai 2019 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 7 martie 2019 în cauza T-389/19 P, Regatul Suediei/Comisia Europeană

(Cauza C-389/19 P)

Limba de procedură: suedeza

Părțile

Recurentă: Comisia Europeană (reprezentanți: R. Lindenthal, K. Mifsud-Bonnici, G. Tolstoy, agenți)

Celelalte părți din procedură: Regatul Suediei, Regatul Danemarcei, Republica Finlanda, Parlamentul European, Agenția Europeană pentru Produse Chimice

Concluziile recurentei

anularea Hotărârii pronunțate de Tribunal (Camera a cincea) la 7 martie 2019 în cauza T-837/16, Suedia/Comisia, respingerea acțiunii formulate în primă instanță și obligarea Regatului Suediei la plata cheltuielilor de judecată sau, cu titlu subsidiar,

trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunal și soluționarea odată cu fondul a cererilor privind cheltuielile de judecată efectuate în primă instanță și în procedura de recurs și

menținerea efectelor deciziei atacate.

Motivele și principalele argumente

Apelul privește Hotărârea pronunțată de Tribunal (Camera a cincea) la 7 martie 2019 în cauza T-837/16. În această hotărâre, Tribunalul a anulat Decizia de punere în aplicare C(2016) 5644 final a Comisiei din 7 septembrie 2016 de autorizare a anumitor utilizări ale sulfocromatului galben de plumb și ale cromatului molibdat sulfat roșu de plumb și a respins cererea Comisiei ca efectele deciziei ar trebui menținute până când Comisia ar reexamina cererea de autorizare.

Comisia a invocat patru motive în susținerea recursului.

Primul motiv: la punctele din hotărâre referitoare la standardul probei care trebuie aplicat în analiza alternativelor și în special la punctele 79, 81, 85, 86, 90 și 101 din hotărârea atacată, Tribunalul a săvârșit o eroare vădită de drept în ceea ce privește standardul probatoriu aplicabil în temeiul articolului 60 alineatul (4).

Al doilea motiv: în întregul său raționament și în special la punctele 86, 90 și 96, Tribunalul a săvârșit o eroare vădită de drept în măsura în care nu a ținut deloc seama de puterea discreționară a Comisiei de a stabili valori de referință pentru viabilitatea tehnică și economică în analiza alternativelor în sensul articolului 60 alineatul (4) din Regulamentul nr. 1907/2006 și a aplicat, așadar, în mod eronat criteriul reexaminării jurisdicționale, interferând cu evaluarea, făcută de Comisie, a considerentelor sociale, economice și tehnice.

Al treilea motiv: la punctele 86, 97 și 98 din hotărârea atacată, Tribunalul a săvârșit o eroare vădită de drept în ceea ce privește decizia atacată, în primul rând, întrucât nu a luat în considerare faptul că nu a fost emisă nicio autorizație pentru utilizări pentru care nu era necesară caracteristica pigmentului de plumb în vederea funcționalității tehnice și, în al doilea rând, întrucât a descris cerințele stabilite în decizia atacată astfel încât să se demonstreze că nu era îndeplinită cerința privind analiza alternativelor prevăzută la articolul 60 alineatul (4) din Regulamentul nr. 1907/2006.

Al patrulea motiv: punctul 2 din dispozitivul hotărârii atacate, în care Tribunalul dispune nemenținerea efectelor deciziei atacate, se întemeiază pe o eroare vădită de drept cuprinsă la punctul 112 din hotărâre.

____________