Language of document :

Odvolanie podané 20. mája 2019: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) zo 7. marca 2019 vo veci T-837/16, Švédske kráľovstvo/Európska komisia

(vec C-389/19 P)

Jazyk konania: švédčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: R. Lindenthal, K. Mifsud-Bonnici, G. Tolstoy, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania: Švédske kráľovstvo,

Dánske kráľovstvo,

Fínska republika,

Európsky parlament,

Európska chemická agentúra

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu (piata komora) zo 7. marca 2019 vo veci T-837/16, Švédsko kráľovstvo/Komisia, zamietnuť žalobu v prvostupňovom konaní a uložiť Švédskemu kráľovstvu povinnosť nahradiť trovy konania, alebo subsidiárne

vrátiť vec na ďalšie konanie Všeobecnému súdu a    o trovách prvostupňového konania a odvolacieho konania rozhodnúť neskôr, a

rozhodnúť, že dôsledky napadnutého rozhodnutia sa zachovajú.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolanie sa týka rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) zo 7. marca 2019 vo veci T-837/16. Týmto rozsudkom Všeobecný súd zrušil vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2016) 5644 final zo 7. septembra 2016 o udelení autorizácie na určité použitia sulfochrómanu olovnatého žltého a chrómanu molybdénanu síranu olovnatého červeného a zamietol návrh Komisie zachovať účinky tohto rozhodnutia, kým Komisia bude môcť opätovne preskúmať žiadosť o autorizáciu.

Komisia na podporu svojho odvolania uvádza štyri odvolacie dôvody.

Prvý odvolací dôvod: v bodoch rozsudku týkajúcich sa dôkazného štandardu, ktorý treba uplatniť pri analýze alternatív, a špecificky v bodoch 79, 81, 85, 86, 90 a 101 Všeobecný súd zjavne nesprávne uplatnil právne predpisy v súvislosti s dôkazným štandardom, ktorý sa uplatní podľa článku 60 ods. 4.

Druhý odvolací dôvod: v celej svojej argumentácii a hlavne v bodoch 86, 90 a 96 Všeobecný súd zjavne nesprávne uplatnil právne predpisy, keď vôbec nezohľadnil diskrečnú právomoc Komisie pri stanovení prahovej hodnoty pre technickú a ekonomickú realizovateľnosť v rámci analýzy alternatív podľa článku 60 ods. 4 a tým uplatnil nesprávne kritérium pri súdnom preskúmaní a zasiahol do posudzovania spoločenských, ekonomických a technických úvah, ktoré vykonáva Komisia.

Tretí odvolací dôvod: v bodoch 86, 97 a 98 Všeobecný súd zjavne nesprávne uplatnil právne predpisy v súvislosti s napadnutým rozhodnutím, po prvé keď nezohľadnil skutočnosť, že žiadna autorizácia nebola udelená na také používanie, pri ktorom nie sú vlastnosti olovnatého pigmentu nevyhnutné z hľadiska technického výkonu, a po druhé, keď popísal podmienky napadnutého rozhodnutia tak, aby ukázali, že podmienky týkajúce sa analýzy alternatív podľa článku 60 ods. 4 neboli splnené.

Štvrtý odvolací dôvod: druhý bod výroku rozsudku, v ktorom Všeobecný súd rozhodol, že účinky napadnutého rozhodnutia nemajú byť zachované, sa zakladá na zjavne nesprávnom uplatnení právnych predpisov v bode 112 rozsudku.

____________