Language of document :

Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 20. maja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 7. marca 2019 v zadevi T-837/16, Kraljevina Švedska/Evropska komisija

(Zadeva C-389/19 P)

Jezik postopka: švedščina

Stranke

Pritožnica: Evropska komisija (zastopniki: R. Lindenthal, K. Mifsud-Bonnici, G. Tolstoy, agenti)

Druge stranke v postopku: Kraljevina Švedska,

Kraljevina Danska,

Republika Finska,

Evropski parlament in

Evropska agencija za kemikalije

Predlog

razveljavi sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 7. marca 2019 v zadevi T-837/16, Kraljevina Švedska/Evropska komisija, zavrne tožbo na prvi stopnji in naloži Kraljevini Švedski plačilo stroškov ali, podredno,

zadevo predloži Splošnemu sodišču v ponovno odločanje in pridrži stroške postopka na prvi stopnji in pritožbe, ter

odredi, da se učinki izpodbijanega sklepa ohranijo.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožba se nanaša na sodbo, ki jo je izdalo Splošno sodišče (peti senat) z dne 7. marca 2019 v zadevi T-837/16. Splošno sodišče je s to sodbo razglasilo za ničen Izvedbeni sklep Komisije C(2016) 5644 final z dne 7. septembra 2016 o avtorizaciji nekaterih uporab svinčevega sulfokromata rumenega in svinčevega kromata molibdata sulfata rdečega, in zavrnilo zahtevek Komisije, da se učinki tega sklepa ohranijo, dokler Komisija ne preuči zahteve za avtorizacijo.

Komisija je v utemeljitev pritožbe navedla štiri pritožbene razloge.

Prvi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je očitno nepravilno uporabilo pravo glede dokaznega standarda, ki se uporabi na podlagi člena 60(4) v točkah sodbe, ki se nanašajo na dokazni standard, ki ga je treba uporabiti pri presoji alternativ, zlasti v točkah 79, 81, 85, 86, 90 in 101.

Drugi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je med odločanjem in zlasti v točkah 86, 90 in 96, očitno nepravilno uporabilo pravo, ker sploh ni upoštevalo diskrecijske pravice Komisije, da določi mejno vrednost za tehnično in gospodarsko izvedljivost pri presoji alternativ na podlagi člena 60(4), in je zato uporabilo napačno merilo za sodni nadzor in poseglo v socialne, gospodarske in tehnične preudarke Komisije.

Tretji pritožbeni razlog: Splošno sodišče je v točkah 86, 97 in 98 očitno nepravilno uporabilo pravo glede izpodbijanega sklepa, najprej s tem da ni upoštevalo dejstva, da ni bilo izdana avtorizacija za uporabe, v katerih značilnosti svinčevega pigmenta glede tehničnih rezultatov niso nujne, in drugič, s tem, da je opisalo pogoje v izpodbijanem sklepu tako, da so kazali na to, da pogoj glede analize alternativ iz člena 60(4) ni izpolnjen.

Četrti pritožbeni razlog: drugi odstavek izreka, v katerem je Splošno sodišče odločilo, da se učinki izpodbijanega sklepa ne ohranijo, temelji na očitno nepravilni uporabi prava v točki 112 sodbe.

____________