Language of document :

Överklagande ingett den 20 maj 2019 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 7 mars 2019 i mål T-837/16, Konungariket Sverige mot Europeiska kommissionen

(Mål C-389/19 P)

Rättegångsspråk: svenska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: R. Lindenthal, K. Mifsud-Bonnici, G. Tolstoy)

Övriga parter i målet: Konungariket Sverige,

Konungariket Danmark,

Republiken Finland,

Europaparlamentet och

Europeiska kemikaliemyndigheten

Klagandens yrkanden

upphäva den dom som meddelades av tribunalen (femte avdelningen) den 7 mars 2019 i mål T-837/16, Konungariket Sverige mot Europeiska kommissionen, ogilla talan i första instans samt förplikta Konungariket Sverige att ersätta rättegångskostnaderna, eller, alternativt,

återförvisa målet till tribunalen för förnyad prövning och låta beslutet om rättegångskostnader för förfarandet i första instans och för överklagandet anstå; och

besluta att verkningarna av det omtvistade beslutet ska bestå

Grunder och huvudargument

Överklagandet gäller den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 7 mars 2019 i mål T-837/16. I denna dom ogiltigförklarade tribunalen kommissionens genomförandebeslut C(2016) 5644 final av den 7 september 2016 om beviljande av tillstånd för vissa användningar av blysulfatkromat, gul, och blykromatmolybdatsulfat, röd, samt ogillade kommissionens yrkande om att verkningarna av beslutet skulle bestå till dess att kommissionen kunde ompröva tillståndsansökan.

Till stöd för sitt överklagande har kommissionen anfört fyra grunder.

Den första grunden: Tribunalen gjorde i de punkter i domen som rör det beviskrav som ska tillämpas vid bedömningen av alternativ, och i synnerhet punkterna 79, 81, 85, 86, 90 och 101, en uppenbart felaktig rättstillämpning avseende det beviskrav som är tillämpligt enligt artikel 60.4.

Den andra grunden: Tribunalen gjorde, genomgående i sitt resonemang och i synnerhet i punkterna 86, 90 och 96, en uppenbart felaktig rättstillämpning genom att helt bortse från kommissionens utrymme för skönsmässig bedömning vad gäller att fastställa tröskelvärden för teknisk och ekonomisk genomförbarhet vid bedömningen av alternativ enligt artikel 60.4, och tillämpade således ett felaktigt kriterium för domstolsprövningen och ingrep i kommissionens avvägning mellan sociala, ekonomiska och tekniska hänsynstaganden.

Den tredje grunden: Tribunalen gjorde i punkterna 86, 97 och 98 en uppenbart felaktig rättstillämpning med avseende på det omtvistade beslutet, för det första genom att inte beakta att inget tillstånd beviljades för användningar där blypigments egenskaper avseende teknisk prestanda inte är nödvändiga och, för det andra, genom att beskriva villkoren i det omtvistade beslutet som att de visade att villkoret avseende bedömning av alternativ i artikel 60.4 inte hade uppfyllts.

Den fjärde grunden: Den andra punkten i domslutet, där tribunalen beslutade att verkningarna av det omtvistade beslutet inte ska bestå, grundas på en uppenbart felaktig rättstillämpning i punkt 112 i domen.

____________