Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Brașov (Rumeenia) 9. aprillil 2019 – SO versus TP jt

(kohtuasi C-291/19)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Curtea de Apel Brașov

Põhikohtuasja pooled

Apellant: SO

Vastustajad: TP jt

Eelotsuse küsimused

1.    Kas komisjoni 13. detsembri 2006. aasta otsusega 2006/928/EÜ kehtestatud koostöö- ja jälgimiskorda tuleb pidada Euroopa Liidu institutsiooni õigusaktiks ELTL artikli 267 tähenduses, mille tõlgendust võib Euroopa Kohtult küsida?

2.    Kas selle korra raames välja töötatud aruannetes esitatud nõuded on Rumeeniale kohustuslikud, eelkõige (kuid mitte ainult) mis puudutab vajadust teha õigusaktides muudatusi, mis on kooskõlas koostöö- ja jälgimiskorra järelduste ning Veneetsia komisjoni ja Euroopa Nõukogu riikide korruptsioonivastase ühenduse soovitustega?

3.    Kas Euroopa Liidu lepingu artiklit 2 koostoimes artikli 4 lõikega 3 tuleb tõlgendada nii, et liikmesriigi kohustus järgida õigusriigi põhimõtteid hõlmab ka nõuet, et Rumeenia järgiks nõudeid, mis on esitatud aruannetes, mis on välja töötatud komisjoni 13. detsembri 2006. aasta otsusega 2006/928/EÜ1 kehtestatud koostöö- ja jälgimiskorra raames?

4.    Kas ELL artikli 19 lõike 1 teises lõigus ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 47 sätestatud kohtute sõltumatuse põhimõttega, tõlgendatuna Euroopa Liidu Kohtu praktikast (suurkoja 27. veebruari 2018. aasta kohtuotsus Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117) lähtudes, on vastuolus see, kui Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumeenia kassatsioonikohus) juures tegutseva prokuratuuri raames luuakse kohtusüsteemi sees toime pandud kuritegude uurimise osakond, võttes arvesse sellesse osakonda kuuluvate prokuröride ametisse nimetamise/ametist tagasi kutsumise korda, selles osakonnas tegutsemise viisi ja volituste andmise korda seoses sellega, kui vähe ametikohti selle osakonna struktuuris on?

5.    Kas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 [teise lõiguga], mis käsitleb õigust õiglasele kohtulikule arutamisele mõistliku aja jooksul, on vastuolus see, kui Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumeenia kassatsioonikohus) juures tegutseva prokuratuuri raames luuakse kohtusüsteemi sees toime pandud kuritegude uurimise osakond, võttes arvesse selles tegutsemise korda ja volituste andmise korda seoses sellega, kui vähe ametikohti selle osakonna struktuuris on?

____________

1 Komisjoni 13. detsembri 2006. aasta otsus 2006/928/EÜ, millega nähakse ette kord, mille abil teha Rumeeniaga koostööd ja jälgida tema edusamme konkreetsete eesmärkide täitmisel kohtureformi alal ning korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses (ELT 2006, L 354, lk 56).